سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14008040915 (فعال)
4
افراد
2
آگهی‌ها
535742
شماره ثبت
1397/10/8
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار

در این بخش تمامی اشخاصی که در سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14507061
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۵۷۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۴۰۹۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، خیابان آفریقا ، خیابان پانزدهم ، پلاک ۱۱ ، طبقه زیر زمین ( منفی یک ) کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14393194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری توسعه صنایع پایدار درتاریخ ۰۸/۱۰/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: سرمایه گذاری در شرکتها، بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید، فروش، پخش، توزیع، تولید، واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز بازرگانی و تجاری، ایجاد شعب فروش کالا در داخل یا خارج از ایران، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای نمایندگی درخصوص فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان پردیس، بن بست پریان، پلاک ۱۰، طبقه پنجم، واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx ریال نقدی منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx.xxx مورخ ۱۲/۰۹/xxx۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته و برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات