گسترش تجارت الکترونیک کوروش

شرکت گسترش تجارت الکترونیک کوروش (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007991982 (فعال)
5
افراد
1
آگهی‌ها
534833
شماره ثبت
1397/9/17
تاریخ تأسیس

اشخاص گسترش تجارت الکترونیک کوروش

در این بخش تمامی اشخاصی که در گسترش تجارت الکترونیک کوروش دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14348909
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش تجارت الکترونیک کوروش درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:سرمایه گذاری در شرکتها, بنگاههای اقتصادی ایجاد شرکتها و موسسات و واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید احمد قصیر ـ کوچه هیجدهم ـ پلاک ۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx,xxx مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و به نمایندگی مهدی فضلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال گلرنگ سیستم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و به نمایندگی محمد شرکت بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کاظم کلب خانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هابیل ایران فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای ثابت رئیس یا نائب رئیس هیئت به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشدو اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمیدرضا جبینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات