آتیه نیک امین سبز

شرکت آتیه نیک امین سبز (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007938641 (فعال)
10
افراد
4
آگهی‌ها
533721
شماره ثبت
1397/8/20
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر آتیه نیک امین سبز

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در آتیه نیک امین سبز دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14638933
آگهی تغییرات شرکت آتیه نیک امین سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۸۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14501805
آگهی تغییرات شرکت آتیه نیک امین سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۸۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، کاووسیه ، خیابان آفریقا ، خیابان سپر ، پلاک ۱۴ ، طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14487288
آگهی تغییرات شرکت آتیه نیک امین سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۳۸۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای هادی قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای شهرام شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضوهیأت مدیره آقای حسین شفقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء ) انتخاب گردیدند . اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید : ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، مؤسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و برنامه‌های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت تصویب . ۳. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر . ۴. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، مالکیت فکری ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره . ۵. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره . ۶. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها ، بر اساس مصوبات هیأت مدیره . ۷. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت یا اوراق بهادار در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۸. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات . ۹. تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس مصوبات هیأت مدیره . ۱۰. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل و یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت . ۱۱. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفریی و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارت مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم امور مشابه دیگر . ۱۲. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره . ۱۳. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای جهت ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیأت مدیره . ۱۴. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی به هیأت مدیره . کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307421
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتیه نیک امین سبز درتاریخ ۲۰/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مربوط به اقلام تجاری و صنعتی مجاز، انجام کلیه معاملات قانونی و عملیات تجاری داد و ستد بازرگانی مجاز داخلی و خارجی اعم از تولید و توزیع و صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، قبول و اعطای نمایندگی و عملیات خرید و فروش در زمینه انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور انجام و احداث نوسازی و مشارکت در واحدهای تولیدی و کارخانجات مرتبط با موضوع فعالیت، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان آفریقا، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۵، طبقه دوم، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴۳/۹۷ مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ نزد بانک ایران زمین شعبه مرکزی با کد xxx پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و به نمایندگی محسن مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه تجارت داتام به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و به نمایندگی سارا سلیمان زاده کلهرودی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و به نمایندگی مجید دانشمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مونا احمدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای منصور ارجمندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی فندرسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات