کیان افق هیربد

شرکت کیان افق هیربد (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007580525 (فعال)
10
افراد
3
آگهی‌ها
8977
شماره ثبت
1397/2/22
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14643777
آگهی تغییرات شرکت کیان افق هیربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ محمدبیات به شماره ملی xxxxxxxxx و سعید حاج هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و کیوان خانی نماینده شرکت همایون ره فرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ محمدحسین ذوالفقاری به شماره ملی ۰ xxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و محمدرضا برزگری سراسکانرود به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643783
آگهی تغییرات شرکت کیان افق هیربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۸۰۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : شاهین شاه میر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و سعید حاج هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره و کیوان خانی نماینده شرکت همایون ره فرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء شاهین شاه میر ( مدیرعامل ) و به همراه یکی از اعضاء هیت مدیره و مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14024034
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیان افق هیربد درتاریخ ۲۲/۰۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج مصلی خیابان شهید چمران خیابان ولیعصر پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸ مورخ ۲۲/۰۱/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم آمنه دانشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نصرت سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء خانم آمنه دانشوری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم نرگس محمدی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات