نفیس بام اطلس

شرکت نفیس بام اطلس (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007453663 (فعال)
12
افراد
10
آگهی‌ها
49666
شماره ثبت
1396/12/9
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تهران
صدور 1397/10/16 انقضا 1401/10/16

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14616524
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۷ شرکت نفیس بام اطلس ( سهامی خاص ) به شماره ثبت xxxxxx به واحد ثبتی استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز ، زیباشهر ، خیابان ۱۹ ، خیابان شهید ابراهیم ممبینی ، پلاک ۷۶ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۲ انتقال یافت و در این اداره ذیل شماره ثبت xxx۶۶ ثبت گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14536736
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نشانی شرکت از واحدثبتی تهران به : استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز ، زیباشهر ، خیابان ۱۹ ، خیابان شهید ابراهیم ممبینی ، پلاک ۷۶ ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۲ تغییریافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14480174
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیأت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت و ماده ۳۱ اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14480199
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان : مهدی مراداسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مرتضی جباریان آذرورجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ وفرزاد علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و حسین قلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . آقایان : فرهاد رهبر قهفرخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا سوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14480214
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان : فرزاد علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و مهدی مراداسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره مرتضی جباریان آذرورجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین قلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره برای دوران تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مهدی مراداسکندری ( رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182475
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۹۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به موجب نامه شماره xxx۴/۹۷,xxx و صورتجلسه مورخ ۱/۵/xxx۷ مرجع ثبت شرکتهای شهرستانهای استان کهگیلویه و بویراحمد محل شرکت نفیس بام اطلس سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله آذربایجان- خیابان کارون-کوچه نراقی-پلاک ۱۶- طبقه دوم-کدپستی xxxxxxxxx۴ منتقل گردیده و تحت شماره xxxxxx به ثبت رسید است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14153612
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان یاسوج به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله آذربایجان- خیابان کارون-کوچه نراقی-پلاک ۱۶- طبقه دوم-کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144484
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ حمید پور علی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مرتضی جباریان آذرورجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و فرزاد علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ ماه شرف افتاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14144492
آگهی تغییرات شرکت نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: فرزاد علی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حمید پور علی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مرتضی جباریان آذرورجوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء حمید پور علی فیروز اباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904887
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس بام اطلس در تاریخ ۰۹/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام: نفیس بام اطلس شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما بارعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج شهرک امام حسین بلوار انقلاب خیابان انقلاب ۹ [شهید ابوطالب موسوی] پلاک ۲۹ طبقه زیر زمین کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۴۷ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای آریا حقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم صدیقه سیفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یوسف حبیبی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاءصدیقه سیفی (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم ماه شرف افتاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم فرزانه دانشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات