تابان ابنیه کوپال

شرکت تابان ابنیه کوپال (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007415399 (فعال)
10
افراد
5
آگهی‌ها
2471
شماره ثبت
1396/11/23
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه اردبیل
صدور 1398/1/21 انقضا 1402/1/20

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14434788
آگهی تغییرات شرکت تابان ابنیه کوپال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای چنگیز کرمی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ۲. آقای هاشم کرمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای مهدی یزدیان به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند . • همچنین حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری منفردا با امضاء آقای چنگیز کرمی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . • ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14434775
آگهی تغییرات شرکت تابان ابنیه کوپال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف ) مهدی یزدیان به کدملی xxxxxxxxx۶ ، چنگیز کرمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ، هاشم کرمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند ب ) خانم زیبا سخاوتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سخاوتی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . ت ) روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299847
آگهی تغییرات شرکت تابان ابنیه کوپال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۹۹
آگهی تغییرات شرکت تابان ابنیه کوپال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
: محل شرکت از آدرس قبلی: به آدرس جدید: اردبیل-شهرستان پارس آباد - بخش اصلاندوز - شهر اصلاندوز-محله جمهوری اسلامی-خیابان شهیدمدرس-خیابان شهید فرهادی-پلاک ۰-طبقه همکف به کدپستی : xxxxxxxxx۱ انتقال وتحت شماره xxx۱ در این اداره به ثبت رسید. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14140477
آگهی تغییرات شرکت تابان ابنیه کوپال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۱۵۳۹۹
آگهی تغییرات شرکت تابان ابنیه کوپال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
: محل شرکت از آدرس قبلی: اردبیل-شهرک بسیجیان فاز اول-کوچه وصال ۳-کوچه وصال ۴-پلاکxxx-طبقه دوم به کدپستی : xxxxxxxxx۳ به آدرس جدید: اردبیل-شهرستان پارس آباد - بخش اصلاندوز - شهر اصلاندوز-محله جمهوری اسلامی-خیابان شهیدمدرس-خیابان شهید فرهادی-پلاک ۰-طبقه همکف به کدپستی : xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13877053
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص تابان ابنیه کوپال درتاریخ ۲۳/۱۱/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تأسیسات برقی و پستهای توزیع، انجام امور پیمانکاری کلیه فعالیتهای زیربنایی کشاورزی، نیروگاه آبی. مخازن آب و شبکه‌های توزیع آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبیاری تحت فشار، سازه‌های دریایی ساحلی، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذمجوز‌های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهرستان اردبیل بخش مرکزی شهر اردبیل شهرک بسیجیان فازاول کوچه وصال ۳ کوچه وصال ۴ پلاک xxx طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۲۸/۹/xxx۶ نزد بانک سپه شعبه اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای رامین مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه وجدی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم اسماء بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. وآقای اشکان بناءسابق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات