نور هنر و اندیشه پارس

شرکت نور هنر و اندیشه پارس (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007320198 (فعال)
9
افراد
7
آگهی‌ها
520917
شماره ثبت
1396/10/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14778954
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ تصویب گردید. ـ شرکت آوای نور پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ و آقایان عبداله فاتح کد ملیxxxxxxxxx۶ و رضا فاتح کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای علی جهانگیری کد ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد علی مدد کدملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778960
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت آوای نور پارس شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای سعید فاتح کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای عبداله فاتح کد ملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای رضا فاتح کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره ـ خانم معصوم گودرزی کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14683640
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، شهیدقندی - نیلوفر ، خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ، خیابان خرمشهر ، پلاک xxx ، ساختمان نگین سبز ، طبقه اول ، واحد جنوب شرقی کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367125
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
. خانم معصوم گودرزی با کد ملی: xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل ( خارج از هیأت مدیره ) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130782
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. آقای علی جهانگیری کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971485
آگهی تغییرات شرکت نور هنر و اندیشه پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدحسن سیدعلیان با کدملی: xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور هنر و اندیشه پارس درتاریخ ۱۲/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات در راستای تجارت الکترونیک اعم از ثبت دامنه، میزبانی وب، طراحی سایت و اجرای پروژه‌های اینترنتی و پرتال‌های اینترنتی، مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی، تحقیقات بازاریابی، اخذ وام از بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایده‌ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده خیابان هویزه پلاک xxx طبقه اول واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال و منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی تماما با نام می‌باشد. که کل مبلغ xxxxxxxxx ریال آن از طرف صاحبان سهام، نقدا طی گواهی شماره xxx/۶۹/xxx۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت شده_است اعضا هیئت مدیره: آقای میثم کیهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات