رینگ مارال ارگ

شرکت رینگ مارال ارگ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14007267654
4
افراد
9
آگهی‌ها
519900
شماره ثبت
1396/9/21
تاریخ تأسیس

اشخاص رینگ مارال ارگ

در این بخش تمامی اشخاصی که در رینگ مارال ارگ دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14722974
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569307
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس ستان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، پاسداران ، کوچه امید شرقی ، خیابان شهید مصطفی وفامنش ، پلاک ۲ ، برج هروی ، بلوکB ، طبقه چهارم ، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496315
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای حسن پورفرج قاجاری به نمایندگی شرکت صنایع روی کرمان برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14430840
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده جدید صنایع روی کرمان برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره با حفظ سمت نماینده قبلی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14419806
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، پاسداران، کوچه امید شرقی، خیابان شهید مصطفی وفامنش، پلاک ۲، برج هروی، بلوکA، طبقه زیر زمین (منفی یک)کدپستیxxxxxxxxx۱ انتقال یافت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218622
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا شناسه ملی بهxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الاانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201908
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا شبانکاره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت گروه اقتصادی کرمان خودرو به ش.م xxxxxxxxx۴۶ برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980797
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به جای آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13793646
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، سعادت آباد، میدان کاج، سرو غربی، پلاک ۲۳، طبقه ۹، واحد ۲۵ کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات