کارا شید بتن

شرکت کارا شید بتن (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007137673 (فعال)
15
افراد
10
آگهی‌ها
7387
شماره ثبت
1396/7/24
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تهران
صدور 1397/7/18 انقضا 1401/7/18

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14677318
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس استان تهران ، شهرستان شهریار ، بخش مرکزی ، شهر شهر جدید اندیشه ، فاز ۳ ، خیابان مهدی بیات ، خیابان دکتر غریب ، پلاک ۰ ، مجتمع مرکز اداری زیتون ، طبقه سوم ، واحد ۳ کدپستی : xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ساخت و تجهیز ونگهداری و مدیریت اماکن ورزشی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14653563
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای مهرداد شجاع ساران xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای اکبر یعقوبی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره - آقای امیر خداداده xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خانم منیراشتری نژاد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم شهین قاسمی کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14499274
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال تعیین گردیدند : آقای مهرداد شجاع ساران با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای امیر خداداده با کدملی xxxxxxxxx۹ سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم فائزه محمودی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سارا خلیلی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فائزه میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14461039
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
پیرو آکهی مکانیزه به شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ نام خانوادگی مهرداد شجاع ساران و امیر خداداده صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018850
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-خیابان مروارید-خیابان خلبان شهید امیرحسین جمشیدی (۱)-پلاک ۲۶-ساختمان یاسمن-بلوک شمالی-طبقه دوم-واحد ۸ کد پستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۲ الی ۱۰ نفر تعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043448
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره زردویی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر خداده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد شجاع سازان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سینا کراوند ش xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا کراوند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13933905
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی: xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749733
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پوریا خاکپور بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و آقای علی رضائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید سرخوش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - جیحون - خیابان جیحون - کوچه شهید نادر اسفندیاری - پلاک ۲۴ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661419
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا شید بتن در تاریخ ۲۴/۰۷/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پونک شمالی خیابان سهند بن بست ۱۲ متری سهیل پلاک ۴۸ مجتمع سهند ۳ بلوک ۵ جدید بلوک ۳ ق ۵ طبقه دوم واحد غربی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx/xxx ۲/۱۱ از بانک صادرات زنجان شعبه صائین قلعه به مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای جمشید سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005596
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طاهره زردویی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر خداده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهرداد شجاع سازان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سینا کراوند ش xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا کراوند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قرارداد ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات