امین برج شهریار

شرکت امین برج شهریار (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14007067252 (فعال)
8
افراد
6
آگهی‌ها
578
شماره ثبت
1396/6/25
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه اردبیل
صدور 1396/11/21 انقضا 1400/11/21

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14524356
آگهی تغییرات شرکت امین برج شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 578 و شناسه ملی 14007067252
به موجب نامه شماره 5612 مورخ 06/11/97 اداره ثبت شرکتها و موسسلت غیرتجاری اردبیل وبه استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/12/1396 مرکز اصلی شرکت به محل جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان خدا آفرین ـ بخش گرمادوز ـ دهستان گرمادوز غربی ـ روستا میرزامحمدآباد (محمد لو ـ کوچه توکلی ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف کدپستی: 5469131171 انتقال یافت و دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری کلیبرتحت شماره 578 به ثبت رسیده است. ش971220945284853 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کلیبر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948268
آگهی تغییرات شرکت امین برج شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۷۲۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:: ۱. آقای مهدی محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۲. آقای فتح اله نصرالهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳. خانم ربابه مهدوی به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب و محل شرکت از آدرس قبلی: اردبیل ـ شهرک بسیجیان فازاول ـ کوچه وصال ۹ ـ کوچه وصال ۱۰ ـ پلاک ۷ ـ طبقه اول.کد پستی:xxxxxxxxx۹ • به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان خدا آفرین ـ بخش گرمادوز ـ دهستان گرمادوز غربی ـ روستا میرزامحمدآباد (محمدلو ـ کوچه توکلی ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف کدپستی: xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. • همچنین حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقوداسلامی اوراق عادی و اداری منفرداً با امضاء آقای سخاوت توکلی پیر علیلو همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947636
آگهی تغییرات شرکت امین برج شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۷۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴، ربابه مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۰، فتح اله نصرالهی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب و روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند..وخانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وخانم الهه عباس زاده استارائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692746
آگهی تغییرات شرکت امین برج شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۷۲۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مهدی محمدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - خانم ژیلا پورجعفر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای شهرام پورجعفر به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی اوراق عادی و اداری منفردا با امضاء آقای شهرام پورجعفر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692737
آگهی تغییرات شرکت امین برج شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۷۲۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مهدی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۴، شهرام پورجعفر به کدملی xxxxxxxxx۱، ژیلا پورجعفر به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. - خانم فاطمه وجدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وخانم الهه عباس زاده استارائی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611304
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص امین برج شهریار درتاریخ ۲۵/۰۶/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه‌های آب رسانی در برگیرنده امر پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی و امور پیمانکاری مربوط به ساخت سدها وشبکه‌های آب و فاضلاب، ساخت راهها و عملیات آسفالتی، تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی، صنایع پائین دستی از قبیل لوله کشی نفت و گاز، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز، انتقال نیرو اعم از نیروگاهها، شبکه‌های برق، تاسیسات برقی و پستهای توزیع، شرکت در مزایده‌ها و مناقصات دولتی و خصوصی و انجام امور مربوط به اخذ تسهیلات و ضمانتنامه بانکی از کلیه بانکهاوموسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم و ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اردبیل شهر اردبیل - شهرک بسیجیان فازاول - کوچه وصال ۹ - کوچه وصال ۱۰ - پلاک ۷ - طبقه اول - - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱ میلیون ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxx هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۶/xxx۱ مورخ ۳۰/۵/۹۶ نزد بانک سپه شعبه شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: خانم ژیلا پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل و به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای التفات پورجعفر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و نامه‌های عادی و اداری با امضا نائب رئیس هیئت مدیره آقای شهرام پورجعفر همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه وجدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی. خانم الهه عباس زاده استارائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات