استوار کاران پایتخت

شرکت استوار کاران پایتخت (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006973810 (فعال)
10
افراد
9
آگهی‌ها
4620
شماره ثبت
1396/5/18
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه خوزستان
صدور 1397/9/26 انقضا 1401/9/26

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14334561
آگهی تغییرات شرکت استوار کاران پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ایمان مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیر شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر کلاته ء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14334559
آگهی تغییرات شرکت استوار کاران پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال های xxx۵ و xxx۶ تصویب گردید. حامد شیخ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، علیرضا سعیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ایمان مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و امیر شاکری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امیر کلاته ء به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14334558
آگهی تغییرات شرکت استوار کاران پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ یکصد میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک میلیون ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی/مطالبات حال شده/سود واندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و مابه التفاوت افزایش سرمایه بموجب گواهی شماره xxx مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ بانک سپه شعبه میدان آزادی ایذه پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216082
آگهی تغییرات شرکت استوار کاران پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیر کلاته ء (xxxxxxxxx۵) مدیرعامل ـ ایمان مرادی (xxxxxxxxx۰) رئیس هیئت مدیره ـ امیر شاکری (xxxxxxxxx۹) نائب رئیس هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216076
آگهی تغییرات شرکت استوار کاران پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر کلاته ء (xxxxxxxxx۵) ـ ایمان مرادی (xxxxxxxxx۰) ـ امیر شاکری (xxxxxxxxx۹) به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حامد شیخ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا سعیدیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسیم خوزستان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820989
آگهی تغییرات شرکت استوار کاران پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ایذه به آدرس بخش مرکزی شهر ایذه جاده اصفهان جاده ایذه اصفهان خیابان داوریان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820987
آگهی تغییرات شرکت استوار کاران پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: هومن مرادی (xxxxxxxxx۵) مدیرعامل و ایمان مرادی (xxxxxxxxx۰) رئیس هیئت مدیره و سیروس مرادی (xxxxxxxxx۶) نائب رئیس هیئت مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820985
آگهی تغییرات شرکت استوار کاران پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۷۳۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. هومن مرادی (xxxxxxxxx۵) و ایمان مرادی (xxxxxxxxx۰) و سیروس مرادی (xxxxxxxxx۶) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. حامد شیخ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علیرضا سعیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13551697
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استوار کاران پایتخت در تاریخ ۱۸/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع:: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراهها پل سازی ایجاد ریل گارد دیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو‌ها ساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات تنظیفات شهری و اداری دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهر کانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خوزستان شهر ایذه گنجشگیر کوچه پلیس کوچه معاد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ اولین مدیران: خانم پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مینا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای پریسا ملاپور همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای بهرام شیخ ابوالحسنی بادامستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار نسیم خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات