شن دژ فراز

شرکت شن دژ فراز (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006771698 (فعال)
13
افراد
10
آگهی‌ها
49700
شماره ثبت
1396/2/25
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تهران
صدور 1396/12/7 انقضا 1400/12/7

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14688953
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس بخش مرکزی ، شهر اهواز ، کیانشهر منازل سپاه ، خیابان ۱ سپاه راه آهن ، خیابان ۴ ولیعصر ، پلاک ۰ ، طبقه همکف با کدپستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14632363
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۷۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ شرکت شن دژ فراز به شماره ثبت xxxxxx به واحد ثبتی استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز ، کوی سعدی ، خیابان غزالی ، خیابان نرگس ، پلاک ۱۷ ، طبقه همکف با کدپستی ۶۱ انتقال یافت و در این اداره ذیل شماره ثبت xxx۰۰ ثبت گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14557889
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز شرکت به نشانی استان خوزستان ، شهرستان اهواز ، بخش مرکزی ، شهر اهواز ، کوی سعدی ، خیابان غزالی ، خیابان نرگس ، پلاک ۱۷ ، طبقه همکف با کدپستی ۶۱ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016556
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس: استان خوزستان اهواز کیانشهر بین مقاومت و راه آهن منازل پشتیبانی خیابان شهید بنشاهی پلاک ۳۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ تاسیس گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14016562
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی محمد رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مهشید غریبی دربی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. مهدی تقی پور مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و سعید آورند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و پیمان نامدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632033
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خ شهید منوچهر صالحیان خ بهبودی پلاک xxx ساختمان مهرفر طبقه ۲ واحد جنوبی کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632042
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی کیانی خواه شماره ملی: xxxxxxxxx۸ و سید شهاب احمدی شماره ملی: xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. مهدی تقی پور مقدم بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره پیمان نامدار بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی سبزه پرور بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468843
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدبهزاد باقرمنش بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای علی اکبر سام دلیری بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رحیم پور بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به آدرس جدید: تهران ونک خیابان ولیعصر بن بست سیدالشهدا پلاک ۸ ساختمان رهام طبقه اول واحد ۱ کدپستی: xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445292
آگهی تغییرات شرکت شن دژ فراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا آقای علی رضائی (احدی از سهامداران) هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431908
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ فراز درتاریخ ۲۵/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری در زمینه ساختمانسازی، راهسازی، سد و شبکه، تاسیسات برقی و مکانیکی و صنعتی، فضای سبز، ژئو تکنیک، خطوط انتقال نفت و گاز. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران فرمانیه کوچه یاس خیابان دیباجی شمالی پلاک ۴۱ ساختمان یاس بلوک B ۳ طبقه اول واحد ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام که مبلغ xxxxxx ریال طبق گواهی شماره ۲۲ / xxx ۱۱ مورخ ۱۱/۲/xxx۶ بانک صادرات شعبه ابهر به حساب شرکت واریز و مابقی در تعهد پرداخت سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای امین رحیم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر سام دلیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات