واسط مالی فروردین چهارم

شرکت واسط مالی فروردین چهارم (شرکت بامسئولیت محدود)

شناسه ملی 14006692649 (فعال)
5
افراد
3
آگهی‌ها
508026
شماره ثبت
1396/1/19
تاریخ تأسیس

اشخاص واسط مالی فروردین چهارم

در این بخش تمامی اشخاصی که در واسط مالی فروردین چهارم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14671848
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۹۲۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ به استناد مجوز شماره xxx۱۰ , xxx مورخ ۰۳/۰۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079065
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۹۲۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ به استناد مجوز شماره xxx۸۸ , xxx مورخ ۰۹/۰۲/xxx۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۶ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، بازرس قانونی برای یکسال مالی انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به سمت مدیر (خارج از اعضا و شرکاء) انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631924
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی فروردین چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۸۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۹۲۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و غلامرضا ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضوء هیئت مدیره و سید محمد حسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات