واسط مالی شهریور چهارم

شرکت واسط مالی شهریور چهارم (شرکت بامسئولیت محدود)

شناسه ملی 14006648223 (فعال)
8
افراد
4
آگهی‌ها
507226
شماره ثبت
1395/12/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14671837
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۱/xxx۸ و تاییدیه شماره xxx۱۰ , xxx مورخ ۳/۲/xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ به تصویب رسید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078997
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۱/xxx۷ و مجوز شماره ۸۸/xxx۳۴ مورخه ۹/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱، به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی برای درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/xxx۷ انتخاب شد. آقای مهران فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را به سمت مدیر و خارج از اعضا و شرکاءانتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631875
آگهی تغییرات شرکت واسط مالی شهریور چهارم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۸۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxx۰۱ , xxx مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد سجاد سیاهکارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای غلامرضا ابوترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحمدحسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء و شرکاء) به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ و آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس قانونی و حسابرس این شرکت، برای یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344887
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود واسط مالی شهریور چهارم درتاریخ ۱۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، اجاره، ساخت و ایجاد دارایی جهت انتشار اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های مبتنی بر معاملات موضوع عقود اسلامی، مدیریت وجوه حاصل از انتشار اوراق بهادار و انعقاد قراردادهای مربوط ضروری، در راستای انتشار اوراق بهادار، و سایر فعالیت هایی که به منظور انجام موضوع فعالیت اصلی شرکت با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام خواهد_شد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران کشاورز خیابان ورنوس بن بست دوم پلاک ۲ طبقه اول واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: xxxxxxxxx ریال می‌باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: سید محمد حسن ملیحی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ و به نمایندگی علیرضا حاجی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد رضا کسرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ و به نمایندگی محسن خدابخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه به موجب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره: xxx۴۳ , xxx در تاریخ: ۰۹/۱۱/xxx۵ آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات