توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان

شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14006531171 (فعال)
7
افراد
6
آگهی‌ها
60555
شماره ثبت
1395/11/5
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14813596
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۸ انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار خراسان و رسالت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493327
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : - محمدصادق تجنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ - جوادبرازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - سیدمحمد علی موسوی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - رضا بایسته توسن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به مدت دو سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14495238
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۲۵/۱۱/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید محمد علی موسوی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمد صادق تجنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا بایسته توسن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مرتضی مذهبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رییس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348956
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب شدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان و رسالت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13707044
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۳۱۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان و رسالت جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه کشت و صنعت نگین سرخ قهستان درتاریخ ۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: برابر نامه شماره xxx۶۷/xxx مورخ ۲۵/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار: کشت و صنعت زعفران، زرشک و انواع گیاهان دارویی فعالیت در زمینه تولید اسانس گیاهان دارویی شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: خراسان رضوی شهر مشهد جاده سنتو بزرگراه شهید کلانتری خیابان آبادگران پلاک ۰ ساختمان آفتاب طبقه چهارم واحد ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که ۲۰ درصد سرمایه توسط هیات موسس، تعهد که ۳۵ درصد آن معادل xxxxxxxxx ریال طی گواهی بانکی شماره xxx۶/xxx۲ مورخ ۱۷/۸/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سجاد مشهد پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال طی پذیره نویسی برابر گواهی بانکی شماره xxx/xxx۸/۵۲ مورخ ۲۹/۱۰/۹۵ نزد بانک کشاورزی شعبه سجاد مشهد پرداخت گردیده و مابقی سرمایه درتعهد سهامداران است که بایستی ظرف دو سال پرداخت شود. اولین مدیران: آقای رضا بایسته توسن به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای محمدصادق تجنگی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدعلی موسوی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای علی اکبر قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و آقای جواد برازنده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت بازرس اصلی و خانم منا احمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات