تجارت اندیشه فروزان

شرکت تجارت اندیشه فروزان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14006526509
11
افراد
5
آگهی‌ها
504782
شماره ثبت
1395/11/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14797505
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیشه فروزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 504782 و شناسه ملی 14006526509
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی 29/12/1396 به رسید. موسسه حسابرسی حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100524321 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100621378 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج کلیه اطلاعیه ها، آگهی های دعوت و اعلامیه های شرکت انتخاب گردید. پ980620571176395 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138484
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیشه فروزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۶۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمیه علی پور کهرانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ و حسام الدین میرزاحیدری به کدملی xxxxxxxxx۷ و حسین خداوردیان به کدملی xxxxxxxxx۸و مسعود طراق به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵به سمت بازرس اصلی و افسانه قاسم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/ ۱۲/ xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت ـ روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138489
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیشه فروزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۶۵۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمیه علی پور کهرانی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و محمد علیزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رییس هیات مدیره و حسام الدین میرزا حیدری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیات مدیره و حسین خداوردیان به کدملی xxxxxxxxx۸ و مسعود طراق به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره تعیین گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق و ضمانتنامه های بانکی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، در غیاب مدیر عامل با امضاء رییس هیات مدیره و نائب رییس هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و نامه های عادی و اداری و مکاتبات و مراسلات با امضا هریک از اعضاء هیات مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر میباش ـ هیات مدیره کلیه اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138492
آگهی تغییرات شرکت تجارت اندیشه فروزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۶۵۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله ونک ـ خیابان سئول ـ خیابان ماهتاب ـ پلاک ۵۰ ـ برج ماهتاب ـ طبقه ششم ـ واحد ۱۴ کد پستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270671
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تجارت اندیشه فروزان درتاریخ ۰۴/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع شرکت عبارت است از: الف موضوع اصلی: انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات و خرید و فروش و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، شرکت در مناقصات و مزایده‌های بخش خصوصی و دولتی، کلیه فعالیت‌های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، ب موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید و یا خرید و تعهد سهام شرکت‌های موجود، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، کاشانک، خیابان اکبر صبوری، خیابان صادقین، پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxxxxx سهم آن بانام می‌باشدکه مبلغ xxxxxxxxx طی گواهی شماره xxx۳/۹۵ , xxx مورخه ۲۶/۰۸/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردید و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال طی گواهی شماره xxx۵/xxx/۹۵ مورخ ۴/۱۰/۹۵ بانک آینده شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: امین مؤیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره، مژده مصحفی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، بهروز زارع با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره، اسماعیل رازقی دهبنه با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره، مجید نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره، کلیه اسناد و اوراق تعهدآور قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها و بروات به امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی صالح اندیشان به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره xxx۶۰ , xxx مورخه ۰۲/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار کشور آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات