بیمه حکمت صبا

شرکت بیمه حکمت صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006513174
10
افراد
11
آگهی‌ها
504450
شماره ثبت
1395/10/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14802771
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ و تاییدیه شماره xxx۴۲/xxx/۹۸ مورخ ۱۲/۶/xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14775460
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۷ و به موجب مجوز شماره xxx۸۴/xxx/۹۸ مورخ ۰۷/۰۵/xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای عباس عسکرزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای حمید رضا متولی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره آقای غلامحسین چایچی نصرتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره بانک حکمت ایرانیان(سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸، به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت مهندسی پیما عمران نیرو(سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین(سهامی خاص) به وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره آقای علی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14775468
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۷ بموجب مجوز شماره xxx۸۸/xxx/۹۸ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عسکرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای حمیدرضا متولی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای غلامحسین چایچی نصرتی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای نیما مومنی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده بانک حکمت ایرانیان به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای سیدمسعود هاشمی طباطبایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت مهندسی پیما عمران نیرو به سمت عضو اصلی هیأت مدیره شرکت خدمات هواپیمایی کاسپین (سهامی خاص)به شناسه ملی:xxxxxxxxx۳۳ به عنوان عضو علی البدل آقای علی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره اختیارات مندرج در متن ماده ۳۸ اساسنامه به شرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطقه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ایران. ۳. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۴. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ایران. ۵. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه (پیرامون موضوع فعالیت شرکت) و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۹. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک وجوه شرکت و یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۱۰. تحصیل تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ۱۱. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو به صورت مکرر پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج.ا.ا. ۱۲. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده،در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، رئیس هیأت مدیره نایب رییس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره و مدیرعامل عضوهیأت مدیره عضوهیأت مدیره دکترعباس عسکرزاده دکتر حمید رضا متولی دکتر غلامحسین چایچی نصرتی آقای نیما مومنی زاده آقای مسعود هاشمی طباطبایی تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوای داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۳.تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس قانونی. ۱۴.تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس قانونی، طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ج.ا. ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می شود و همچنین ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت های مالی تآیید شده به بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار. امضای اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود توسط رییس هیأت مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری به تنهایی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778889
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۸ و به موجب مجوز شماره xxx۳۲/xxx/۹۸ مورخ ۰۲/۰۴/۹۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مبلغ xxx۰ میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14447272
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز‌های شماره xxx۱۰/xxx/۹۷ مورخ ۲۴/۷/۹۷ و xxx۱۳/xxx/۹۷ مورخ ۷/۸/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به مورخ ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . - موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . - آقای مفید امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ، جایگزین آقای علی شعبانی به کدملی xxxxxxxxx۱ گردید . - روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14050145
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض کرد: ۱. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطقه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج. ا. ایران. ۳. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۴. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ایران. ۵. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۶. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۷. انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه (پیرامون موضوع فعالیت شرکت) و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۸. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۹. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک وجوه شرکت و یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۱۰. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه شرکت. ۱۱. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو به صورت مکرر پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی ج. ا. ا. ۱۲. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوای داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۳. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس قانونی. ۱۴. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس، بازرس قانونی، طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزی ج. ا. ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ می‌شود و همچنین ارسال یک نسخه از ترازنامه و صورت‌های مالی تآیید شده به بیمه مرکزی ج. ا. ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001966
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای فرشاد نجفی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13883695
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیر عامل جناب آقای غلامحسین چایچی نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و رئیس هیئت مدیره جناب آقای عباس عسکرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx همراه با مهر شرکت بوده و اوراق عادی و اداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846133
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۶ مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامحسین چایچی نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای باقی مانده دوران تصدی هیئت مدیره به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335831
آگهی تغییرات شرکت بیمه حکمت صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۴۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۳۱۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۶۸ , xxx مورخ ۱۹/۱۱/۹۵ و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۳۷/xxx/۹۵ مورخ ۲۶/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران آرژانتین خیابان زاگرس خیابان شهیده راشل کوری (بیست و هفتم) پلاک ۶ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262410
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام بیمه حکمت صبا درتاریخ ۲۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از: انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج. ا. ایران. تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج. ا. ایران. قبول بیمه‌های اتکائی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج. ا. ایران اعلام می‌کند. سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج. ا. ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهر تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی فر، نبش خیابان زینالی، پلاک ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx۰ میلیارد ریال ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxx۰ میلیارد ریال به موجب گواهی شماره xxx۸/۹۵/xxx۹ مورخ ۲۷/۷/۹۵ بانک حکمت ایرانیان شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردید و پرداخت الباقی سرمایه اولیه در تعهد پرداخت سهامداران شرکت میباشد اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای علی شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای هادی دست باز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای عباس عسکرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره آقای غلامحسین چایچی نصرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای حمیدرضا متولی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمود سبزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی به شرح ذیل تعیین شدند: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطرشناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. این آگهی به استناد مجوزهای شماره xxx۷۵/xxx/۹۵ مورخ ۶/۱۰/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره xxx۳۹/۹۵ مورخ اداره مجوزهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره xxx۳۹/xxx مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳/۱۹/xxx۵/ ط مورخ ۲۶/۳/۹۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات