فناوری مالی دلیران پارس

شرکت فناوری مالی دلیران پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006509823 ()
14
افراد
7
آگهی‌ها
504369
شماره ثبت
1395/10/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14281663
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به فناوری مالی دلیران پارس تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253916
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان شمیرانات بخش مرکزی شهر تجریش-محله بزرگراه شهید چمران-خیابان الف-خیابان جوانان-پلاک -۹-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192880
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ ـ شرکت آرو پاژ (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره؛ ـ خانم سهیلا مشگل گشا کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192893
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت سرمایه گذاری زعیم (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۳۷ با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ با نمایندگی آقای عباسعلی اشرف کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت آرو پاژ (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ با نمایندگی خانم زهرا پیش یار کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان مرکزی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۸۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ با نمایندگی خانم زینب دلیری کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت توسعه صنایع الکترونیک داتیس هزاره سوم (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت xxx۳۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و خانم الهه عظیمی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۶/۹/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674116
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: پیراسته خیابان مقدس اردبیلی خیابان فرخ پلاک ۱ طبقه اول واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13613125
آگهی تغییرات شرکت تجلی فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۴۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۹۸۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت به پایان آذر ماه هر سال تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13260515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تجلی فردای ایرانیان درتاریخ ۲۸/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین انواع مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت با آنها. جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیر مستقیم ضروری باشد و نیز مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی درحوزه بازرگانی الکترونیکی مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خ ۱۷ شهریور خ سعیدی میدان سعیدی پ ۴۶ واحد xxx کد پستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ که تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام می‌باشد و مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال آن توسط موسسین طی گواهی شماره xxx/xxx۷/۷۳ مورخ ۲۳/۹/۹۵ بانک صادرات ایران شعبه ایستگاه عوارضی تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران: ۱ آقای علی فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۲ آقای امیر محمدرحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محمدحسین رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۴ خانم سیده مژده موسوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ۵ آقای مرتضی بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند: دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل وآقای فرزاد مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی برای ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوزشماره شماره xxx۹۶ , xxx مورخ ۱۶/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات