بیمه زندگی خاورمیانه

شرکت بیمه زندگی خاورمیانه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006444985 ()
11
افراد
5
آگهی‌ها
503148
شماره ثبت
1395/10/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14677285
آگهی تغییرات شرکت بیمه زندگی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/xxx۸ و مجوز شماره xxx۹۹/xxx/۹۸ مورخ ۲۹/۳/۹۸ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14630040
آگهی تغییرات شرکت بیمه زندگی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ و تاییدیه بیمه مرکزی به شماره xxx۵۵/xxx/۹۷ مورخ ۲۷/۴/۹۷ و سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۳۸ , xxx مورخ ۲۳/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده ۲۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14619671
آگهی تغییرات شرکت بیمه زندگی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/xxx۷ و مجوز بیمه مرکزی به شماره xxx۷۱/xxx/۹۸ مورخ ۱۴/۲/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید . مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند . شرکت بانک خاورمیانه شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ و آقای پرویز عقیلی کرمانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیداحمد احمدی هاشمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای هادی برخوردار با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیدحسین سلیمی با کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عبدالله فاتح با کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای خسرو اسمعیل زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مصطفی امیدقائمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت آسفالت طوس شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606229
آگهی تغییرات شرکت بیمه زندگی خاورمیانه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۳۱۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۱/xxx/۹۶ مورخ ۱۵/۵/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید - مؤسسه حسابرسی بیات رایان ش. م xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران ش. م xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه دنیای اقتصاد وروزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام بیمه زندگی خاورمیانه درتاریخ ۰۷/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ۱ - انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و مستمری براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج. ا. ایران. تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج. ا. ایران. قبول بیمه‌های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی ج. ا. ایران اعلام می‌کند. سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج. ا. ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان ششم، شماره هفت کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی بشماره xxx - ۹۵ / xxx۷ مورخ ۱۶/۹/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای سیدحسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز عقیلی کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای هومن قویمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیداحمد احمدی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عبداله فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای خسرو اسمعیل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره بانک خاورمیانه به شماره ملی xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی محمدابراهیم امین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیات مدیره سرمایه گذاری کارآفرین ماندگار گروه بدر به شماره ملی xxxxxxxxx۰۶ آسفالت طوس به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت عضو علی البدل هیات مدیره و آقای خلیل حسن زاده کمند به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای محمد مهدی نیری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت دبیر هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردید. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق، قراردادها، چک‌ها، سفته‌ها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل یا آقای محمدمهدی نیری به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد، مکاتبات اداری شرکت با امضای تنهای مدیرعامل معتبر است. مدیرعامل میتواند در مکاتبات اداری امضاء خود را به معاونین و یا مدیران شرکت تفویض نماید. اختیارات مدیر عامل: ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ج. ا. ایران و مورد تأیید هیأت مدیره - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، - انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه زندگی و مستمری براساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج. ا. ایران مطابق با بند ۲ - ۱ اساسنامه شرکت، - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، - تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره، - تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه، بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بنا به مجوز شماره xxx۶۹/xxx مورخ ۱۷/۹/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار و مجوز شماره ۹۵ / xxx / xxx۲۳ مورخ ۱۵/۹/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات