توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد

شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006392728 (فعال)
5
افراد
11
آگهی‌ها
502117
شماره ثبت
1395/9/13
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد

در این بخش تمامی اشخاصی که در توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

شرکت‌های مادر توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. این بخش آزمایشی بوده و ممکن است دارای خطا باشد. برای دسترسی به این بخش پس از نهایی شدن، به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14818863
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14748143
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده ۴۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح شد : شرکت بوسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ نفر عضو اصلی که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد_شد مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می‌باشند . در صورتیکه مدیری از سمت خود استعفا دهد باید مراتب را کتبا به رییس هیئت مدیره اعلام نماید و تا تعیین جانشین بر طبق مقررات این اساسنامه در سمت خود باقی خواهد_ماند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14713712
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت غشاء گستر دالاهو به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ شرکت سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد . موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14331331
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به مدت ۲ سال به سمت اعضای هیات مدیره شرکت تعیین گردیدند: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ سازمان مدیریت صنعتی به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ شرکت گسترش الیاف شیشه مرند به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14290227
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195062
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی مقدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سیدرضا نشاط مفیدی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سوخت سبز زاگرس بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. در ارتباط با حدود اختیارات مدیرعامل، بخشی از اختیارات ماده ۵۱ اساسنامه شرکت به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: الف ـ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام بر طیق مفاد اساسنامه و آئین نامه هاو مقررات و قوانین مربوطه. ب ـ افتتاح حسابهای جاری ـ امانی و اعتباری و غیره نزد بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی بنام شرکت و همچنین دریافت از این حسابها و پرداخت به آنها. ج ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد. د ـ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل غیرولو کراراً. ه ـ اجاره، استجاره واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بها ء. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضا رییس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195045
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله سعادت آباد ـ خیابان شهید برادران صرافها ـ خیابان شهید حسین کیان (۱۳) ـ پلاک ۱۵ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159986
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مرتضی مقدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدرضا نشاط مفیدی بشماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بشناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهروز غفاری بشماره ملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سوخت سبز زاگرس بشناسه ملیxxxxxxxxx۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ لیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065427
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ثبت xxx۳۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به شماره ثبت xxx۱۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785641
آگهی تغییرات شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۱۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر خیابان کرانه پلاک ۱۰ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165490
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد درتاریخ ۱۳/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: - انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت، مهندسی، تامین، طراحی، ساخت و تولید و مونتاژ انواع واگن‌های ریلی (اعم از مسافری، باری، مانوری)، لوکوموتیو و نیز سایر وسایل و سازه‌های مرتبط با صنایع ریلی و انواع محصولات فرعی و جانبی مرتبط اخذ دانش فنی و لیسانس در مورد محصولات موضوع فعالیت شرکت از شرکتهای دارای تکنولوژی. همکاری با موسسات داخلی و خارجی در زمینه‌های تخصصی و اعطا یا دریافت نمایندگی ویا دانش فنی (لیسانس) از یا به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ نمایندگی از تولید کنندگان مواد اولیه، محصولات، ماشین آلات و تجهیزات مرتبط داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی فروش محصولات شرکت به نمایندگان داخلی و خارجی، ایجاد شعب فرعی و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت جذب سرمایه، تحصیل و اخذ هر نوع وام و تسهیلات از منابع داخلی یا خارجی در ارتباط با موضوع شرکت خرید، فروش، اجاره، استیجاره، صادرات و واردات مواد اولیه، محصولات و ماشین آلات، ابزار و تجهیزات موضوع فعالیت شرکت انجام هر گونه عملیات بازرگانی و عقد قرارداد اعم از پیمانکاری مدیریت، پیمانکاری، طراحی، مهندسی، ساخت و مونتاژ و سایر قراردادهای تجاری و معاملات مالی، تجاری و صنعتی که مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیتهای شرکت مرتبط باشد. افتتاح حساب نزد شعب بانکی و موسسات مالی و اعتباری و اخذ وام تسهیلات و اعتبار از آنان. انجام سایر کارها و عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید باشد، یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت پیدا کند. «در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم». مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خ ولیعصر نبش جام جم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱ / xxx۱۸ مورخ ۲/۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه پارک ملت پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: آقای سید رضا نشاط مفیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای نقی منافی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای بهروز غفاری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سوخت سبز زاگرس بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و غیره با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیر معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر به شماره ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۲۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. «ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات