کارا دنیز لار

شرکت کارا دنیز لار (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006264637 (فعال)
13
افراد
8
آگهی‌ها
1390
شماره ثبت
1395/8/2
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تهران
صدور 1395/10/11 انقضا 1399/10/11

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14813900
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز لار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ . اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم هاجر کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، خانم اعظم آهی به شماره ملی xxxxxxxxx۴، آقای علی جباری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . ۲. آقای مصطفی طالب پور قشلاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای رامین علی پور به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14813901
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز لار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. خانم هاجر کرمی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره، خانم اعظم آهی کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقای علی جباری کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای علی عابدی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای عبدالباسط خاشی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای عبدالباسط خاشی(مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضاء آقای عبدالباسط خاشی(مدیرعامل) و در غیاب ایشان با امضاء خانم هاجر کرمی(رئیس هیأت مدیره) به همراه مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517301
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز لار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷
واحد ثبتی تهران به نشانی جدید: استان سیستان و بلوچستان شهر ایرانشهر فرودگاه قدیم بلوار بلوچ بلوار معلم پلاک ۷۷ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافته و در این اداره تحت شماره xxx۰ مورخ ۸/۴/xxx۶ به ثبت رسیده و ا لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461972
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز لار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به: «استان سیستان و بلوچستان شهر ایرانشهر فرودگاه قدیم بلوار بلوچ بلوار معلم پلاک ۷۷ طبقه همکف کد پستی: xxxxxxxxx۷» انتقال یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13444755
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز لار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی طالب پور قشلاقی شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای رامین علی پور شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. اعظم آهی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هاجر کرمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره علی جباری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و علی عابدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191701
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز لار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: ابتدای بلوار میرداماد انتهای خ رودبار غربی پلاک ۲ طبقه ۵ کدپستی: xxxxxxxxx۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191722
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز لار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۲۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۶۴۶۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مولائی نیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابراهیم گل محمدی به شماره ملی: xxxxxxxxx۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند آقای علی جباری بشماره ملی: xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی عابدی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم لیلا قاسم زاده بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13089522
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز لار درتاریخ ۰۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سر دیباجی شمالی - بر فرمانیه شرقی - پلاک ۴۱ - مجتمع یاس - واحد ۲۴ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۰۸/۰۷/xxx۵ نزد بانک رفاه شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد رضا بیگدلی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی علی اعتمادی تبارک م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات