آرکا دی پاژ

شرکت آرکا دی پاژ (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006234711 (فعال)
12
افراد
9
آگهی‌ها
در دست اقدام انتقالی
شماره ثبت
1395/7/19
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تهران
صدور 1396/4/17 انقضا 1400/4/17

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14665827
آگهی تغییرات شرکت آرکا دی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱
به موجب نامه شماره xxx۶۰/۹۸ مورخ ۷/۳/۹۸ و مستند به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۹۷ محل شرکت از آدرس قبلی به : « استان البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش چهارباغ شهر چهارباغ شهرک امام رضا کوچه ( فرعی ) خیابان حافظ اردکان پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۲ » انتقال یافت ودر اداره ثبت استان البرز ( ساوجبلاغ ) تحت شماره xxx۴ به ثبت رسیده_است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14622475
آگهی تغییرات شرکت آرکا دی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش چهارباغ شهر چهارباغ شهرک امام رضا کوچه ( فرعی ) خیابان حافظ اردکان پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۲ انتقال یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14519200
آگهی تغییرات شرکت آرکا دی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت به آدرس : البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش چهارباغ شهر چهار باغ شهرک امام رضا خیابان ( احداثی ) خیابان شهید جانعلی البرزی شقایق پلاک xxx طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۲ منحل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054144
آگهی تغییرات شرکت آرکا دی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر کربلایی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم علی اکبر پور به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820127
آگهی تغییرات شرکت آرکا دی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهرک صدرا بلوار جهاد شمالی خیابان شهرک صدرا پلاک ۳۷ ساختمان C ۶ غربی طبقه دوم واحد ۲۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شعبه: البرز شهرستان ساوجبلاغ بخش چهارباغ شهرچهارباغ شهرک امام رضا خیابان (احداثی) خیابان شهید جانعلی البرزی شقایق پلاک xxx طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۲ و آقای محرم کریمی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیره شعبه انتخاب گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725747
آگهی تغییرات شرکت آرکا دی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محرم کریمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن نصیری بجندی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای علی اکبر جمشیدی زیناب با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محسن نصیری بجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای محرم کریمی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر جمشیدی زیناب با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک. سفته. بروات و کلیه قرار دادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای عباس دهقانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم علی اکبر پور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412709
آگهی تغییرات شرکت آرکا دی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران - شادمان - خیابان شهید منوچهر صالحیان - خیابان بهبودی - پلاک xxx - ساختمان مهرفر - طبقه دوم - واحد شمالی کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییریافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412717
آگهی تغییرات شرکت آرکا دی پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روح اله شعبانی مطلق کاشانی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای خشایار جمشیدی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. آقای محسن نصیری بجندی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر جمشیدی زیناب کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری با امضاء کلیه اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069518
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا دی پاژ درتاریخ ۱۹/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه‌های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه‌های برق و پست‌های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه‌های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه‌های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی - درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سردار جنگل جنوبی - میدان استاندارد - روبروی موسسه استاندارد - مجتمعهای سهند - بلوک ۵ جدید - واحد ۵ - کدپستی xxxxxxxxx۶. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۵/۶۰ مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد رضا بیگدلی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی رضائی ک م xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات