پاکان راه آیاپیر

شرکت پاکان راه آیاپیر (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14006026429 (فعال)
10
افراد
6
آگهی‌ها
4448
شماره ثبت
1395/5/4
تاریخ تأسیس

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه خوزستان
صدور 1397/2/11 انقضا 1401/2/11

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14917929
آگهی تغییرات شرکت پاکان راه آیاپیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4448 و شناسه ملی 14006026429
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: داود عالی نژاد به شماره ملی 1841775215 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامعباس چهارتنگی به شماره ملی 1840302801 به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد بداغی گله به شماره ملی 1841883395 به سمت مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980905732904716  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14917920
آگهی تغییرات شرکت پاکان راه آیاپیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4448 و شناسه ملی 14006026429
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود عالی نژاد به شماره ملی 1841775215 و غلامعباس چهارتنگی به شماره ملی 1840302801 و محمد بداغی گله به شماره ملی 1841883395 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پیمان فرجام به شماره ملی 1841872083 به عنوان بازرس علی البدل ، دلاور کریمی به شماره ملی 1840302739 به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش980905248994447  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763571
آگهی تغییرات شرکت پاکان راه آیاپیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۶۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ایذه به آدرس بخش مرکزی - شهر ایذه - امام - کوچه زین العابدین (ع) - کوچه لطیف - طبقه اول - کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763566
آگهی تغییرات شرکت پاکان راه آیاپیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۶۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بداغی گله به شماره ملی (xxxxxxxxx۵) - غلامعباس چهارتنگی به شماره ملی (xxxxxxxxx۱) - داود عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دلاور کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و پیمان فرجام به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه نسیم خوزستان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763564
آگهی تغییرات شرکت پاکان راه آیاپیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۶۴۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد بداغی گله به شماره ملی (xxxxxxxxx۵) به سمت مدیرعامل - غلامعباس چهارتنگی به شماره ملی (xxxxxxxxx۱) به سمت رئیس هیئت مدیره - داود عالی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، اسناد دولتی و به طور کلی هرگونه قراردای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935309
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پاکان راه ایاپیر درتاریخ ۰۴/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساختمانی و تاسیساتی راه سازی و روسازی - خاکریزی و خاکبرداری آسفالت کشی ساخت واحداث جهت شرکت و راه‌های روستایی راه‌های اصلی فرعی بزرگراهها و آزادراه‌ها پل سازی ایجاد ریل گارددیوارهای حایل گابیون بندی باند فرودگاه انجام کلیه امور ساختمانی (تخریب بازسازی ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی - مدرسه سازی اداری انبوه سازی پیمانکاری ساخت اماکن ورزشی سیلو هاساخت اسکلتهای فلزی و بتنی) انجام کارهای خدماتی: تهیه و طبخ و سرو غذا جهت شرکت و ادارات - تنظیفات شهری و اداری - دفع زباله‌های شهری احداث فضای سبز خدمات کشاورزی و باغبانی محوطه سازی جدول کشی و رنگ آمیزی جداول سطح شهرکانال کشی زهکشی و لایه روبی کانال و رودخانه مونتاژ سند پلاست و رنگ آمیزی تاسیسات شهری و صنعتی و مکانیکی جوشکاری لوله کشی گازرسانی آبرسانی فاضلاب شهری و صنعتی نصب و تعمیر تجهیزات حرارتی و برودتی کارهای صنعتی برقی کابل کشی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها … (منوط به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح می‌باشد) ۰ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خوذستان ایذه گنجشگیر خیابان شهید صدوقی کوچه معادفرعی مرصاد کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصدسهم ده هزارریالی بانام میباشد که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷ مورخ ۸/۴/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه ایذه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ناهید ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل - آرمان ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - پریسا ملاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو اوراق عادی واداری شرکت با امضای مدیرعامل مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه افسانه شیخ ابوالحسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی - افشار مومنی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه نسیم خوزستان جهت درج آگهی تعیین شد. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایذه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات