طلوع فردای ایرانیان

شرکت طلوع فردای ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14006019275
22
افراد
21
آگهی‌ها
495559
شماره ثبت
1395/5/2
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14569904
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم زهره تدین سعیدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نوآوران صنایع غذایی راشا کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای علیرضا دهقانیان با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پترو ماد امید کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سینا رضایی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پدیده انرژی انشان کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سید علیرضا سبزعلیان کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه تصویر گستر راشا با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14569914
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، شهیدقندی - نیلوفر ، کوچه فرهاد ، کوچه چهارم ، پلاک ۴ ، طبقه چهارم کد پستی xxxxxxxxx۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14531557
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره و سمت آنها برای مدت دو سال به شرح ذیل میباشد : خانم راضیه باورصاد شهری پورکدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا سبز علیان کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پترو ماد امید کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا دماوندان به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید علیرضا دهقانیان کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از موسسه تصویرگسترراشا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل : چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه بامهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء منفردرئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبرمیباشد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14531627
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد احمد اباد خیابان بابک خیابان احمد اباد پلاک ۰ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ تاسیس و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688085
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx۱ مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ اعلام می‌دارد شناسه ملی احدی از اعضای هیأت مدیره مؤسسه تصویر گستر راشا کیش xxxxxxxxx۲۵ صحیح می‌باشد که در آگهی مذکور به اشتباه xxxxxxxxx۲۵ درج گردیده بود، مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688088
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راضیه باور صاد شهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بابک تدین سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای محسن آزاد نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پترو ماد امید کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا سبز علیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) آقای میلاد چاروسایی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید علیرضا دهقانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مؤسسه تصویر گستر راشا کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603713
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره و سمت آنها برای مدت دو سال به شرح ذیل میباشد: بابک تدین سعیدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره حامد پارسی کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت پترو ماد امید کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره راضیه باورصاد شهری پور به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره علیرضا سبز علیان کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) میلاد چاروسایی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره سید علیرضا دهقانیان کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از موسسه تصویرگسترراشا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564549
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564558
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه امین حسابرس افق شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564570
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx ۱۵ سهم بانام xxx۰ ریالی از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564607
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند آقای بابک تدین سعیدی کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه باورصاد شهری پور کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پترو ماد امید کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای حامد پارسی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای میلاد چاروسائی کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره موسسه تصویر گستر راشا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی آقای علیرضا سبز علیان کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره خانم رضوان نیک بین کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450690
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شفیعی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت اکسون سور کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و رضوان نیک بین به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و محسن فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450701
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد شفیعی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و راضیه باورصادشهری پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اکسون سور کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و رضوان نیک بین به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا سبزعلیان به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و محسن فتاحی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365921
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آبان روش شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333319
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شفیعی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمد سعید دماوندان کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت اکسون سور کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا سبز علیان کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم رضوان نیک بین به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333322
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل می‌باشند: آقایان محمد جواد شفیعی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد سعید دماوندان کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت اکسون سور کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و خانم رضوان نیک بین کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا سبز علیان کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ و آقای محسن فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312274
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک - سفته - بروات – قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253117
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل می‌باشند: آقایان محمد جواد شفیعی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد سعید دماوندان کدملی xxxxxxxxx۱ (بنمایندگی از شرکت اکسون سور کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸) و خانم راضیه باور صاد کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا سبز علیان کدملی xxxxxxxxx۸ (بنمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵) و آقای محسن فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253118
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد شفیعی زاده کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد سعید دماوندان کدملی xxxxxxxxx۱ (بنمایندگی از شرکت اکسون سور کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم راضیه باور صاد کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علیرضا سبز علیان کدملی xxxxxxxxx۸ (بنمایندگی از شرکت مارینا انرژی سبز کیش (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵) بسمت عضو هیئت مدیره آقای محسن فتاحی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062711
آگهی تغییرات شرکت طلوع فردای ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۵۵۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۹۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: استان تهران، شهر تهران، خیابان ولیعصر، کوچه لادن، خیابان شهید محمد سعید عارف نسب، پلاک ۶ طبقه دوم به کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925202
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام طلوع فردای ایرانیان درتاریخ ۰۲/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد و نیز مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی در حوزه بازرگانی الکترونیکی مجاز و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ۱۷ شهریور خ آیت الله سعیدی ضلع شمالی میدان آیت الله سعیدی پ ۴۶ (مجتمع یاس) واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰/xxx۳۷ مورخ ۸/۴/۹۵ نزد بانک ملت شعبه میدان سلماس تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مرتضی ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره مهدی یار سرشار به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره زهرا فرقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: محمد حسین رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و مینا فتحی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. بموجب مجوز شماره xxx۶ , xxx مورخ ۱۷/۳/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات