گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا

شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005921810 ()
0
افراد
2
آگهی‌ها
493518
شماره ثبت
1395/3/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14291519
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دوسال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی: xxxxxxxxx۵۹ . شرکت تولید برق عسلویه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ . شرکت تولید برق پرند مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ . شرکت سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ . شرکت تولید برق سنندج مپنا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین (به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ را به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249954
آگهی تغییرات شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۳۵۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۲۱۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات