گسترش پدیده ماشین سازی غرب

شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14005802742 (فعال)
1
افراد
6
آگهی‌ها
491034
شماره ثبت
1395/2/12
تاریخ تأسیس

اشخاص گسترش پدیده ماشین سازی غرب

در این بخش تمامی اشخاصی که در گسترش پدیده ماشین سازی غرب دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14693940
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی داودی xxxxxxxxx۳ - آقای سید حسین حسینیان xxxxxxxxx۱ - آقای نیما عاشورنیا xxxxxxxxx۹ به سمت اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14693952
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی داودی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای سید حسین حسینیان xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای نیما عاشورنیا xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330403
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازانxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت پدیده شیمی پایدار xxxxxxxxx۴۲ با نمایندگی آقای سید محمدباقر فاضلیان xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای بلال شمسی اسفنجانی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضاء هیات مدیره بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242120
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی خبره xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ـ اعضاء هیئت برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگxxxxxxxxx۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگxxxxxxxxx۲۷ شرکت پدیده شیمی پایدار xxxxxxxxx۴۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705019
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13035024
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده ماشین سازی غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۰۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس: تهران، خیابان ونک، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کاوه، پلاک ۱ طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید و ماده چهار اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات