تولید نیروی برق شهید رجایی

شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005775531 (فعال)
7
افراد
9
آگهی‌ها
918
شماره ثبت
1395/1/31
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14809885
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود مرادی و محمد ایرج مرادی به عنوان صاحبان امضای مجاز شرکت به جای آقایان مجتبی نعمتی و هادی پارسایی فر معرفی و کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای صاحبان امضای مجاز به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14692681
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید . ۲. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295054
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار بانکی و قراردادها و چک ها با امضاء مشترک آقای مجتبی نعمتی و آقای هادی پارسایی فر به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13866358
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. تراز نامه، صورت سود و زیان و صورت‌های مالی سال xxx۵ به تصویب رسید. ۲. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612215
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی نعمتی به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تا پایان مدت در هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای مجتبی نعمتی و خانم فرحناز دلاوری به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574590
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده ۵۴ اساسنامه شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای مجتبی نعمتی و آقای محمد ایرج مرادی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13182282
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی نعمتی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضواصلی هیات مدیره تا پایان مدت هیئت مدیره جایگزین آقای نصرت اله محمودی قیداری گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091880
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر حسینی صبایی کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره (جایگزین آقای علیرضا میرزایی) تا پایان مدت هیات مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757873
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شهید رجایی درتاریخ ۳۱/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. برابر مصوبه شماره xxxxxx/ ت xxx۹۳ ه ۲۵/۱۱/xxx۳ هیأت وزیران در جلسات ۲۸/۱۲/xxx۲ و ۲۷/۷/xxx۳ به پیشنهاد مشترک شماره xxx/۲۰/xxx۸۵/۹۲ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۲ وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۵) م اده (۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب xxx۶ اساسنامه شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی به تصویب که به موجب نامه شماره xxx۸/xxx/۹۳ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۳ شورای نگهبان تأیید شده_است.. موضوع شرکت: ۱ تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. ۳ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). ۴ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. ۵ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. ۶ تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. ۶ همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۷ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱ شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند. تبصره ۲ مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد.. مدت شرکت: نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان قزوین شهرستان آبیک اتوبان تهران قزوین کیلومتر ۲۵ نیروگاه حرارتی شهید رجایی کدپستی xxxxxxxxx۵. سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ پنج هزار میلیارد (xxxxxxxxxxxx۰) ریال است که به پنج میلیارد (xxxxxxxxx۰) سهم عادی هزار ریالی بانام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شهید رجایی به قیمت دفتری تأمین شده_است.. اولین مدیران شرکت: طبق حکم شماره xxx۷۵/۳۲/۹۴ تاریخ ۰۴/۱۲/xxx۴ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، آقایان: نصرت اله محمودی قیداری با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا میرزایی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره و بهمن مهران با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدابراهیم موسوی ترشیزی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فرحناز دلاوری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا میرزایی با کدملی xxxxxxxxx۸ طبق حکم شماره xxx۷۸/۳۲/۹۴ تاریخ ۰۴/۱۲/xxx۴ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قرراردادها و چک‌ها با امضا آقای علیرضا میرزایی و فرحناز دلاوری متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود.. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد.. بازرس: سازمان حسابرسی برای سال مالی ۹۵ انتخاب گردید.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی‌های شرکت در سال xxx۵ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات