پترو کیمیای بیستون

شرکت پترو کیمیای بیستون (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14005774851 (فعال)
13
افراد
17
آگهی‌ها
720
شماره ثبت
1395/1/31
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر پترو کیمیای بیستون

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در پترو کیمیای بیستون دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14769829
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان صورت های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شماره ثبت xxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه خلیلی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14373434
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

۱- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ تصویب گردید.

۲- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253289
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۵۰ ریال منقسم به xxx۰۰ سهم بانام عادی xxx/xxx/۱ ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14164798
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای حسین فرج اللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رضا علی بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032825
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی ازشرکت صنایع شیمیائی کیمیاگران امروز با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد عموئی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور نگراندیش نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدعلی موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره، هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد ومدارک بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032799
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع شیمیائی کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ وشماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مهندسین مشاورنگراندیش نوین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای محمد عموئی با کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825702
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاورنگراندیش نوین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد عموئی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پایانه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تامین مخزن پترو کیمیا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای شهاب امانی چیمه با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مهران تاکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825686
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت مهندسین مشاورنگراندیش نوین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای محمد عموئی با کدملی xxxxxxxxx۰ شرکت پایانه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ وشماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت تامین مخزن پترو کیمیا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شماره ثبت xxxxxx به نمایندگی آقای شهاب امانی چیمه با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای مهران تاکی با کدملی xxxxxxxxx۸ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612700
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه شرکت در تهران به آدرس ذیل تاسیس گردید: «شعبه تهران به نشانی تهران شهید بهشتی خیابان ویدا خیابان هویزه پلاک xxx طبقه ۵ کد پستی xxxxxxxxx۷» وآقای مهران تاکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نیز بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13542535
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ وشماره ثبت xxx۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد حسین عباس شیرازی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403681
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پایانه کیمیاگران امروزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ آقای شهاب امانی چیمه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین مخزن پتروکیمیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ آقای محمد عموئی با کد ملی xxxxxxxxx۰ آقای مهران تاکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403676
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت پایانه کیمیاگران امروزبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهاب امانی چیمه با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تامین مخزن پتروکیمیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عموئی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوهیئت مدیره آقای مهران تاکی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا " بامهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923368
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام، به ارزش هر سهم xxxxxx۰ ریال که از محل پرداخت نقدی مورد تصویب قرار گرفت افزایش یافت که توسط سهامداران مبلغ چهار میلیارد ریال طی گواهی شماره xxx/xxx۶۸ بانک ملت مرکزی اراک کد ۸/xxx۶ مورخ ۱۳/۰۳/xxx۵ به حساب شرکت واریز و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901428
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - برابر گواهی بانکی شماره xxx / xxx۶۸ مورخه ۱۳/۰۳/xxx۵ بانک ملت - شعبه مرکزی اراک و گواهی هیئت مدیره کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882749
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به واحد ثبتی قصر شیرین بلوار زینبیه خیابان بانقلعه ساختمان جوادی کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت وتحت شماره xxx به ثبت رسید وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12835528
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۴۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به واحد ثبتی کرمانشاه به نشانی: قصر شیرین بلوار زینبییه خیابان بانقلعه ساختمان جوادی کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12757198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو کیمیای بیستون درتاریخ ۳۱/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تولید، تعمیر و نگهداری، واردات و صادرات کلیه تجهیزات، ماشین آلات، وسایل، دستگاه‌ها و ابزار پالایشگاهی و پتروشیمی و صنایع وابسته و مواد اولیه و قطعات یدکی مربوط و نیز کلیه کالاهای مجاز بازرگانی دیگر، خرید، فروش، واردات و صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اجرای پروژه‌های مختلف تولیدی، صنعتی و ساختمانی و به صورت خاص پروژه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و انبارها و مخازن سوخت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و ارائه هر گونه خدمات مربوط به آن، طراحی، نظارت، اجراء، خرید وساخت مخازن ثابت زمینی جهت انبارکردن مایعات، نفت و انواع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، احداث و بهره برداری از واحد تولید و فرآورش انواع برش‌های هیدروکربنی، استفاده و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارج از کشور، انجام دادن انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاها و ماشین آلات و خدمات مجاز و قبول و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور برای معاملات انواع محصولات و خدمات شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاه‌های داخلی و خارج کشور، انجام سایر کارها امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته_باشد، ارائه خدمات تخصصی و فنی و طراحی و ساخت و نصب و نظارت و راه اندازی پروژه‌ها. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه مهماندوست، پلاک ۱۳، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۴/xxx۴ مورخ ۱۲/۱۱/۹۴ نزد بانک پارسیان شعبه چهار راه تختی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهران تاکی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی سید محمد رضا موسوی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی پتروناد آسیا شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بنمایندگی میثم احمدی فرد کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمیا تجارت کیش شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ بنمایندگی سید مصطفی مقدسی کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره محمد عموئی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بیداران به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی. فاطمه خلیلی پناه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات