بیمه تجارت نو

شرکت بیمه تجارت نو (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005725237
9
افراد
14
آگهی‌ها
489341
شماره ثبت
1395/1/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14887217
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت 489341 و شناسه ملی 14005725237
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/12/1397 و مجوز شماره 94567 / 602 / 98 مورخ 23/7/98 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه قراردادها و عقود اسلامی ، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره براساس ماده 41 اساسنامه اختیارات خود در بندهای یک ، شش ، هفت ، هشت ، نه ، ده ، چهارده ماده 40 را به مدیرعامل تفویض نمود. پ980818554807642 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14759007
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ ومجوز شماره xxx۳۵/xxx/۹۸مورخ۱۳/۵/۹۸بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه ، حساب سود و زیان سال مالی ۹۷ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14688083
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۷ ومجوزهای xxx۳۵ , xxx مورخ ۲۲/۲/xxx۸ سازمان بورس واوراق بهادار و xxx۹/xxx/۹۸ مورخ ۲۶/۱/xxx۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۲ ماده و ۲۳ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14527295
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخ ۱۴/۱۲/۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احسان مرادی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای سیدمحمد میرمحمدی کوشکنو با کدملی xxxxxxxxx۳ از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای نیما نوراللهی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای مهدی سامری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به عنوان عضو هیئت مدیره برای ادامه دوره تصدی انتخاب و تعیین سمت شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه قراردادها و عقود اسلامی ، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است . هیئت مدیره بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت ، اختیارات خود در بندهای یک ، شش ، هفت ، هشت ، نه ، ده و چهارده ماده ۳۸ را به مدیرعامل تفویض نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14475977
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۷ و مجوز شماره xxx۵۳ , xxx مورخ ۱۹/۱۰/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره xxxxxx/xxx/۹۷ مورخ ۶/۱۱/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : در اجرای ماده ۳۳ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام میباشدبه مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14302199
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷و مجوز بیمه مرکزی بشماره xxx۷۰/xxx/۹۷ مورخ ۶/۸/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمحمد میرمحمدی کوشکنو با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان xxxxxxxxx۰۶ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای نیما نوراللهی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فردای امید xxxxxxxxx۲۰ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای مهدی سامری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان xxxxxxxxx۲۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای ادامه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و امضای کلیه قراردادها و عقوداسلامی، اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه اختیارات خود در بند های یک، شش، هفت، هشت، نه، ده و چهارده ماده ۳۸ را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231858
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۶ و تاییدیه بیمه مرکزی به شماره xxx۰۹/xxx/۹۷ مورخ ۷/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه گسترش نفت گاز پارسیان (سهامی عام) xxxxxx xxxxxxxxx۰۶ و شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) xxxxxx xxxxxxxxx۲۱ و شرکت تدبیرگران فردای امید (سهامی خاص) xxxxxx xxxxxxxxx۲۰ و شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) xxxxxx xxxxxxxxx۰۴ و شرکت پست بانک ایران (سهامی عام) xxxxxx xxxxxxxxx۴۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت بین المللی عمران رضوی (سهامی خاص) xxxxxx xxxxxxxxx۵۹ شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان (سهامی خاص) xxxxxx xxxxxxxxx۸۹ به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193775
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۷/xxx/۹۷ مورخ ۱۰/۴/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735386
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۶ و مجوز شماره xxx۰۲ / xxx / ۹۶ مورخ ۱۴/۸/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک‌های پرداختی و صدور حواله تا سقف xxx میلیون ریال با امضای مشترک مدیرعامل آقای سیدمحمد عباس زادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۹۴ وسرپرست مالی شرکت آقای جواد آرونی کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ قابل پرداخت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610148
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۴۱/xxx/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/xxx۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462374
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۵۱/xxx/۹۶ مورخ ۱۹/۰۲/xxx۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه چک‌های پرداختی و صدور حواله تا سقف xxx میلیون ریال با امضای مشترک مدیرعامل شرکت جناب آقای سیدمحمد عباس زادگان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مدیرمالی شرکت جناب آقای محمدرضا مجد رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ قابل پرداخت می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318507
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxx۳۸/xxx/۹۵ مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای علی رستمی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای احسان مرادی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ از اعضای علی البدل هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای ادامه دوره تصدی انتخاب گردیدند اقای احسان مرادی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای منصور کنعانی امیری دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان سیدمحمد عباس زادگان با کدملی xxxxxxxxx۴ و داود کریمی با کدملی xxxxxxxxx۱ و فرزین کریمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای ادامه دوره تصدی انتخاب و تعیین سمت شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با ام اضی مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. هیأت مدیره بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت، اختیارات خود در بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه، ده و چهارده ماده ۳۸ را به مدیرعامل تفویض کرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292976
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxx۲۱/xxx/۹۵ مورخه ۰۳/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود کریمی با کدملی xxxxxxxxx۱ بجای خسرو فرحی به نمایندگی از پست بانک ایران (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723679
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام بیمه تجارت نو درتاریخ ۱۴/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه‌ای مستقیم در انواع رشته‌های بیمه‌های زندگی و غیر زندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی ج. ا. ایران. تحصیل پوشش بیمه‌های اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه‌های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی ج. ا. ایران قبول بیمه‌های اتکایی از مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط، مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی سرمایه گذاری از محل سرمایه، ذخایر و اندوخته‌های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه. تبصره: میزان پذیرش و نگهداری ریسک در چارچوب ضوابطی است که بیمه مرکزی ج. ا. ایران تعیین و ابلاغ می‌نماید. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شهید حصاری، شماره xxx، طبقه پنجم تا هفتم با کد پستی xxxxxxxxx۴ می‌باشد. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۹۴/۱۸ مورخ ۲/۱۲/۹۴ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند به شرح زیرمی باشند: علی رستمی دارنده کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو اصلی و رییس هیئت مدیره، سید محمد عباس زادگان دارنده کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx منصورکنعانی امیری دارنده کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو اصلی و نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از گسترش نفت و گاز پارسیان (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx فرزین کریمی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از تدبیرگران فردای امید (شرکت سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx خسرو فرحی دارنده کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره به نمایندگی از پست بانک ایران (شرکت سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx احسان مرادی دارنده کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره، رخساره فاضلی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ۶ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل، چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها و عقود با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها، دو تن از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عاامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است.. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ بعنوان بازرس اصلی. و موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. به موجب مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۳/۱۲/۹۴ و xxx۰/xxx مورخ ۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و، شماره xxx۱۴/xxx/۹۴ مورخ ۱/۱۲/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات