تولید نیروی برق شهید سلیمی

شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005720266 (فعال)
6
افراد
8
آگهی‌ها
13813
شماره ثبت
1395/1/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14803000
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
وکدپستی xxxxxxxxx۹ برابر مجوز شماره xxx/۲۰/xxx۶۹/۹۸ مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ وزارت نیرو وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۱/۰۸/xxx۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیریوسف فولادی (کدملی xxxxxxxxx۱)، حشمت اله علیزاده (کدملی xxxxxxxxx۴)، تقی بارفروشی (کدملی xxxxxxxxx۸)، محمدرضا عابدی(کدملی xxxxxxxxx۵) و محمد غلامی دازمیری(کدملی xxxxxxxxx۴)
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674093
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : گزارش حسابرس و بازرس قانونی درخصوص صورت‌های مالی عملیات جاری سال xxx۶ وصورت‌های مالی یاد شده ( از جمله ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ) مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13931440
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی xxx۵ به تصویب رسید. - ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462861
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۱۲/xxx۶ برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر یوسف فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حشمت الله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای تقی بارفروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محمد غلامی دازمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای امیر یوسف فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک آقای امیر یوسف فولادی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و آقای حشمت الله علیزاده (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462866
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد غلامی دازمیری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بجای آقای نصرت اله محمودی قیداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ ۰۴/۱۲/xxx۶ برای بقیه دوره تصدی اعضای هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12885711
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آدرس شرکت از واحد ثبتی نکا به واحد ثبتی ساری به آدرس مازندران ساری بلوار آزادی خیابان ورزش کوچه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898570
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۸۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
به موجب شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx۴ مورخ ۱۰/۰۴/xxx۵ مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ مرکز اصلی شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی سهامی عام به نشانی مازندران ساری بلوار آزادی خیابان ورزش کوچه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و در این اداره تحت شماره xxx۱۳ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720662
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شهید سلیمی درتاریخ ۰۹/۰۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی - انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت - برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات) - تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی - سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی - تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت - همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت - مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱ شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند. تبصره ۲ مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد. (موضوع مصوبه شماره xxxxxx/ ت xxx۹۳ ه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ هیات وزیران که به تایید شورای نگهبان رسیده_است). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان مازندران شهرستان نکا کیلومتر ۲۵ جاده زاغه مرز کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام می‌باشد که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شهید سلیمی به قیمت دفتری تامین شده_است. اولین مدیران شرکت:. آقای نصرت اله محمودی قیداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای امیر یوسف فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای تقی بارفروشی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. آقای محمد رضا عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. آقای حشمت الله علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. آقای امیر یوسف فولادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضای مشترک آقای امیر یوسف فولادی (نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و آقای حشمت الله علیزاده (عضو اصلی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نکا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات