تولید نیروی برق تهران

شرکت تولید نیروی برق تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 14005709529 ()
6
افراد
8
آگهی‌ها
489154
شماره ثبت
1394/12/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14794526
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ و نامه شماره xxx/۲۰/xxx۶۹/۹۸ مورخ ۲۱/۳/xxx۸ وزیر نیرو تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی عیسی پور (کدملی xxxxxxxxx۶)، غلامرضا مهرداد (کدملی xxxxxxxxx۱)، شهرام عابدی (کدملی xxxxxxxxx۳)، سیدمجید یاد آورنیک روش (کدملی xxxxxxxxx۴)، خانم ژیلا آلیاندوست (کدملی xxxxxxxxx۵) برای مدت دو سال به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14391786
آگهی تغییرات شرکت توليد نيروي برق تهران شركت سهامي عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ماده ۴۸ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت :
ماده ۴۸ ـ هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیأت مدیره گذارده شود . این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود ، تجاوز کند . اعضای هیأت مدیره می توانند در سمت دیگر بطور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازای آن با تصویب هیأت مدیره حق الزحمه دریافت کنند .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14311010
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی بمدت یک سال مالی انتخاب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713048
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید ترازنامه و صورت حساب سود وزیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642392
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره اختیارات و وظایف خود را بشرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: بند ۲ ماده ۴۷: تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. بند ۴ ماده ۴۷: نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها بند ۷ ماده ۴۷: افتتاح صرفا یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر بند ۸ ماده ۴۷: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148302
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۵ ومجوز شماره xxx۳۸/۲۰ مورخ ۱۹/۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام عابدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ا بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752272
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۱۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان ستارخان، نیروگاه طرشت کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12715182
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق تهران در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، جاده قدیم تهران قم، نیروگاه ری، کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای غلامرضا مهرداد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی عیسی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم ژیلا آلیاندوست به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهران گلابکش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای سیدمجید یادآور نیک روش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بها دار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضای مشترک آقای علی عیسی پور و خانم ژیلا آلیان دوست به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات نماینده قانونی: مطابق اساسنامه می‌باشد. سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره xxxxxx/ ت xxx۹۳ ه مورخه ۲۵/۱۱/xxx۳ آگهی شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات