تولید نیروی برق شاهرود

شرکت تولید نیروی برق شاهرود (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005707132 (فعال)
5
افراد
8
آگهی‌ها
در دست اقدام انتقالی
شماره ثبت
1394/12/25
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق شاهرود

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق شاهرود دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14816054
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ادرس مرکز اصلی شرکت از شهرستان سمنان (خیابان قدس ـ کوچه برق کدپستی xxxxxxxxx۱) به ادرس(استان سمنان شهرستان شاهرود بخش مرکزی دهستان دهملای ابادی نیروگاه برق شهید بسطامی خیابان(اصلی)خیابان نیروگاه پلاک۰طبقه همکف کد پستی:xxxxxxxxx۱) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14770979
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۷ به تصویب مجمع رسیدموسسه هوشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال xxx۸ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746095
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت شده شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای ضیاالدین خواجه کریم الدینی کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره شرکت کارخانجات شهید قندی به شماره ثبت xxx۰۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به نمایندگی آقای رضا تقوی شیخ با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا بهزادی پور با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای محمدرضا فتحی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد به شماره ثبت xxx۲۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی غلامحسین مهدی پور با شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره . موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت xxx۱۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ثبت xxx۸۷ و به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408913
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده xxx لایحه اصلاح قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۹۵. ۰۲. ۲۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقای جمال آریائی - به شماره ملی xxxxxxxxx۱ را بعنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق شاهرود برای باقی مدت تصدی تعیین نمودند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13408906
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده xxx لایحه اصلاح قانونی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۹۵. ۰۲. ۲۰ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقای اسحاق صباغیان (به شماره ملی xxxxxxxxx۲) را بعنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق شاهرود برای باقی مدت تصدی تعیین نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802032
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تغییر آدرس شرکت ازشاهرود به سمنان خیابان قدس کوچه برق موافقت شد لذا قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل تغییر می‌یابد: مرکز اصلی شرکت: سمنان، خیابان قدس، کوچه برق کدپستی xxxxxxxxx۱ می‌باشد و تحت شماره xxx۸ در این اداره به ثبت رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785491
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شاهرود شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با تغییر آدرس شرکت به محل سمنان – خیابان قدس – کوچه برق موافقت شد لذا قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل تغییر می‌یابد: مرکز اصلی شرکت: سمنان، خیابان قدس، کوچه برق کد پستی: xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713940
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شاهرود در تاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ۱ تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تحت مالکیت ۳ برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ۴ تامین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی ۵ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی ۶ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت ۷ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ۸ مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران وبعد از اخذ مجوزهای لازم و ثبت شرکت مذکور بمنزله اخذ وصدور مجوز نمی‌باشد مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: شاهرود، کیلومتر ۲۳ جاده شاهرود دامغان سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی xxx۰ ریالی که بانام می‌باشد که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شاهرود به قیمت دفتری تأمین شده_است. اولین مدیران شرکت: عبداله عربگری به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۹ وعلی نازی حسن آبادی به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۷ وابوالقاسم مهتدب به سمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره به کدملی xxxxxxxxx۰ وسیدمجید هاشمیان به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۸ وحمید رضا عظیمی به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به کدملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهاداروبانکی اسناد تعهدآورو چکها وقراردادها با امضای ابوالقاسم مهتدب وعلی نازی حسن آبادی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد. بازرس اصلی وعلی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شد روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات