تولید نیروی برق لوشان

شرکت تولید نیروی برق لوشان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005706374 (فعال)
9
افراد
13
آگهی‌ها
19903
شماره ثبت
1394/12/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14845004
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت 19903 و شناسه ملی 14005706374
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/10/1397 و مجوز شماره 31077 مورخ 16/11/1397 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: آقای مهرداد علی غلامی شیل سر به شماره ملی 2649784040 و به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حجت اله فاطمی به شماره ملی 1129162648 به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چکها، سفته ها، بروات و قرادادها و بطور کلی هرگونه نوشته ای که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء دو نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره و مهر شرکت انجام، و کلیه مراسلات اداری و مکاتبات مربوط به مسائل جاری شرکت با امضای مدیرعامل یا نماینده وی و مهر شرکت معتبرخواهد بود. 3 ـ اختیارات مربوط به بندهای 4 و 7 و 14 و 20 از ماده 47 اساسنامه و همچنین اختیارات بند 10 همین ماده تا سقف معاملات متوسط را جهت تسهیل انجام امور و وظایف محوله، به مدیرعامل شرکت تفویض می گردد. ش980717952599824 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14564903
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/xxx۷ و برابر مجوز شماره xxx۷۷ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت ، آقایان مهرداد علی غلامی شیل سر ( به کدملی xxxxxxxxx۰ ) ، بهروز قربانپور ( به کدملی xxxxxxxxx۴ ) ، حسین افراخته ( به کدملی xxxxxxxxx۷ ) ، محسن ابراهیمیان کپورچال ( به کدملی xxxxxxxxx۶ ) و حجت ا . . . فاطمی ( به کدملی xxxxxxxxx۸ ) انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350574
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۶۴ مورخه ۲۳/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای دوره مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردیدند. ـ ۲روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ـ ۳ صورتهای مالی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328520
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ و به استناد مجوز شماره xxx۷۶ مورخه ۲۶/۶/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای محسن ابراهیمیان کپورچال به کد ملی xxxxxxxxx۶ جایگزین آقای سید عبداله زکی پور بهمبری به کد ملی xxxxxxxxx۳، برای امضای اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته و بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری، انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047746
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۶ و برابر مجوز شماره xxx۹۷ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به استناد مواد ۴۲ و ۵۴ اساسنامه شرکت، آقای سید عبداله زکی پور بهمبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ جایگزین آقای فرشاد شریفی اربوسرا برای امضای اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته و بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری، انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743013
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ و برابر تاییدیه شماره xxx۷۶/۲۰ مورخ ۱۴/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی و ترازنامه سال xxx۵ به تصویب رسید. ۲ - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شد. ۳ - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705151
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ و برابر مجوز شماره xxx۳۰/۲۰ مورخ ۱۲/۰۶/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - با انتخاب مدیرعامل شرکت بعنوان رئیس هیأت مدیره موافقت گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546202
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و با ستناد مجوز به شماره xxx۱/۲۰ مورخ ۱/۳/۹۶ صادره از سازمان خصوص سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۰۲/۹۵ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، خانم معصومه فخری (به شماره ملی xxxxxxxxx۷) را به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق لوشان به جای آقای مهدی خباز پیشه انتخاب نمودند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223165
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و برابر مجوز شماره xxx۱/xxx۰/۹۵ مورخ ۲۹/۰۸/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۰۲/۹۵ مجلس شواری اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقای بهروز قربانپور (به شماره ملی xxxxxxxxx۴) را بعنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق لوشان به جای آقای غلامرضا مهردادانتخاب نمودند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113829
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/xxx۵ و به استناد مجوز شماره xxx۶۲/۲۰ مورخ ۱۰/۷/۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ به استناد ماده ۵۴ اساسنامه شرکت امضای اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته و بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری با امضای آقای فرشاد شریفی اربو سرا بهمراه آقای مهرداد علی غلامی شیل سر مدیرعامل شرکت، و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907525
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۹۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
شرکت فوق در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت به شماره ثبت xxx۰۳ ثبت و از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردید که خلاصه آن به شرح ذیل جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ مرکز اصلی شرکت به نشانی رشت - بلوار نماز - کوچه گل باغ کدپستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت تحت شماره xxx۰۳ به ثبت رسیده_است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12882200
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ - مرکز اصلی شرکت ازواحد ثبتی رودبار به واحد ثبتی رشت به آدرس: رشت - بلوار نماز - کوچه گل باغ کد پستی xxxxxxxxx۷ انتقال یافت درنتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713710
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق لوشان درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. برابرتصویب نامه هیئت وزیران به شماره xxx۹۳ ت/ xxxxxx مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ ۱ موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. همکاری و مش ارکت با سای ر شرکت‌ها و مؤسس ات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره: شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند. تبصره: مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان گیلان کیلومتر ۹۰ جاده قدیم قزوین رشت (لوشان) کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: سیصد میلیارد ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx سهم بانام میباشد مدیران شرکت: آقای غلامرضا مهردادبه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای مهرداد علی غلامی شیل سربه کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل وآقایان مهدی خبازپیشه ماسوله به کدملی xxxxxxxxx۹ وحسین افراخته به کدملی xxxxxxxxx۷ و غلامرضا قاسمی صومعه علیائی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک آقایان مهردادعلی غلامی شیل سر وغلامرضا قاسمی صومعه علیائی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ثبت xxx۹۲ به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۹ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات