تولید نیروی برق آذربایجان

شرکت تولید نیروی برق آذربایجان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005700730 (فعال)
6
افراد
6
آگهی‌ها
42109
شماره ثبت
1394/12/24
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق آذربایجان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق آذربایجان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14366114
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۵ مورخه ۱۴/۹/۹۷ سازمان خصوصی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی از جمله (ترازنامه، صورت سود و زیان) سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826080
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۱۸/۲۰ مورخه ۲۲/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335259
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۲/۲۰ ۱۸/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جاوید بابایی (به شماره ملی xxxxxxxxx۱) بجای آقای غلامرضا مهردادبعنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت تولید نیروی برق آذربایجان تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335268
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxx۹۲/۲۰ ۱۸/۱۱/۹۵ سازمان خصوصی سازی (معاونت شرکتها وقیمت گذاری بنگاهها) تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سعیدی فرزاد به کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775061
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق آذربایجان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: تبریز کوی ولیعصر خیابان عارف کوچه سیاح پلاک ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710366
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق آذربایجان در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. آگهی و اساسنامه بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران به شماره xxxxxx/ ت xxx۹۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱ شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند. تبصره ۲ مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم خواهد_بود. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شرقی، کیلومتر ۲۵ جاده تبریز مرند، کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یکصد میلیارد (xxxxxxxxxxxx) ریال است که به یکصد میلیون (xxxxxxxxx) سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه‌های صوفیان و ارومیه به قیمت دفتری تأمین شده_است. اولین مدیران شرکت: محمد پورگل محمد با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره محمد رضا سعیدی فرزاد با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره حسین هجیری با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره محمد مهدی سپهر با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره غلامرضا مهرداد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک محمد رضا سعیدی فرزاد و حسین هجیری به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات