تولید نیروی برق رامین

شرکت تولید نیروی برق رامین (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005698594 (فعال)
5
افراد
6
آگهی‌ها
45651
شماره ثبت
1394/12/22
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق رامین

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق رامین دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14485670
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق رامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی سال xxx۶ تصویب گردید . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14413558
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق رامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضای مشترک آقای منصور نعیمی (امضای ثابت) و آقای اسفندیار صفائی منفرد یا آقای غلامرضا آتشین صدف به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013398
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق رامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهوز به آدرس: اهواز بلوار آیت الله بهبهانی بلوار نواب صفوی شرکت تولید نیروی برق رامین، کدپستی xxxxxxxxx۷ فاکس xxxxxxxxx۸۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13912031
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق رامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقای مهندس عبدالکریم جاوید (امضاءثابت) و آقای اسفندیار صفائی منفرد یا آقای غلامرضا آتشین صدف به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786827
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق رامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۶۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708995
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق رامین در تاریخ ۲۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۵۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات) تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت و مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: اهواز کیلومتر ۲۰ جاده مسجد سلیمان اهواز کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۲ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/xxx/۲ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام می‌باشد که کل مبلغ از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه رامین تامین گردید. اولین مدیران شرکت: مصطفی علی ربانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره عبدالکریم جاوید به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مهران گلابکش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره اسفندیار صفایی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ابراهیم حاجی دولو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای عضو هیئت مدیره (اسفندیار صفایی منفرد) و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات