تولید نیروی برق بندرعباس

شرکت تولید نیروی برق بندرعباس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005690977 (فعال)
10
افراد
13
آگهی‌ها
16510
شماره ثبت
1394/12/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14812238
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۷ که طی نامه شماره xxx۲ مورخ ۲۱/۳/۹۸ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره آقای احمدآراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا نصراللهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سلیمان رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیأت مدیره ـ حق امضای قراردادهای شرکت با آقای حسین سلیمی مدیرعامل و آقای علیرضا نصراللهی نائب رئیس هیأت مدیره میباشد و امضای اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات با امضای مشترک آقای حسین سلیمی مدیرعامل و آقای احمد آراسته عضو هیأت مدیره شرکت دارای اعتبار می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14812241
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۷ که طی نامه شماره xxx۲ مورخ ۲۱/۳/۹۸ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیأت مدیره برابی مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای احمدآراسته به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای علیرضا نصراللهی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای سلیمان رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملیxxxxxxxxx۲
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14372557
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۷ که طی نامه شماره xxx۰۰ مورخ ۱۰/۹/xxx۷ به تایید سازمان خصوصی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306445
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۷ که طی نامه شماره xxx۳۹ مورخ ۳۰/۰۷/xxx۷ به تائید سازمان خصوصی سازی رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: بلوار امام خمینی ره، حدفاصل چهارراه نخل ناخدا و سهند، جنب برج بهشت، کدپستی: xxxxxxxxx۰ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817793
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۶ که طی نامه شماره xxx۷۲ مورخ ۱۰/۱۰/۹۶ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محسن نیک بخت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم بتول قاسمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای آقای حسین سلیمی (مدیرعامل) و آقای احمد آراسته (معاون مالی و پشتیبانی شرکت) بعنوان نماینده هیئت مدیره جهت امضای اسناد مالی و حسابداری و چکها و بروات و سفته‌های شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750093
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۶/xxx۶ که طی نامه شماره xxx۷۵/۲۰ مورخ ۱۴/۸/۹۶ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۵ بتصویب رسید. - سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641602
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ که طی نامه شماره xxx۳۳/۲۰ - ۱۶/۵/۹۶ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم بتول قاسمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی جدید هیئت مدیره انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13641623
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ که طی نامه شماره xxx۳۳/۲۰ مورخ ۱۶/۵/xxx۶ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم بتول قاسمی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ را به عنوان عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13508058
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۵ که طی نامه شماره xxx۹۲/۲۰ مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ به تائید سازمان خصوصی سازی رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محسن نیک بخت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شاداب منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا آقای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445023
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ که طی نامه شماره xxx۰۵/۲۰ مورخ ۸/۱۰/xxx۵ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محسن نیک بخت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای شاداب منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445026
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ که طی نامه شماره xxx۰۵/۲۰ مورخ ۸/۱۰/xxx۵ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن نیک بخت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا نصرالهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای شاداب منوچهری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علیرضا شیخی فینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445031
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق بندرعباس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۵۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۵ که طی نامه شماره xxx۸۵/۲۰ مورخ ۲۴/۹/xxx۵ به تایید سازمان خصوصی سازی رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل دفترشرکت در واحد ثبتی بندرعباس به آدرس: بلوار رسالت جنوبی، بلوار ۱۲ فروردین شرقی کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706668
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق بندرعباس درتاریخ ۱۹/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۱۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق انرژی و ظرفیت و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو از جمله مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم ثبت موضوع فعالیت شرکت بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: بندرعباس جاده اسکله شهیدرجایی کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: شاداب منوچهری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی حسین سلیمی بشماره ملی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل xxxxxxxxx۸ مهران گلابکش بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی عبدالرسول پیشاهنگ بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا شیخی فینی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و آقای شاداب منوچهری عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد. بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی و به شماره ملی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات