تولید نیروی برق زاهدان

شرکت تولید نیروی برق زاهدان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005684009 (فعال)
3
افراد
9
آگهی‌ها
6731
شماره ثبت
1394/12/18
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق زاهدان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق زاهدان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13944226
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شدند. ۲. روزنامه اطلاعات بعنوان روز نامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه اتی تعیین گردید. ۳. صورتهای مالی (ازجمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458302
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای احمد غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458304
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای محبعلی پودینه تمیز به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای احمد غرویان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس و آقای محمد عزیز نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13158134
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. با عنایت به ماده ۵۴ اساسنامه شرکت مقرر گردید، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک آقایان محبعلی پودینه تمیز مدیرعامل و محمد عزیز نامجو مدیر مالی و ذیحسابی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12793663
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
پیرو اگهی شماره xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۱۴/۲/xxx۵ مستند تصمیمات تغییر محل از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12793669
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. محل شرکت از واحد ثبتی ایرانشهر به زاهدان بلوار جانبازان - نبش بیست متری قائم با کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و بند ۱ ماده ۴ اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794075
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱/xxx۵ مرکز اصلی شرکت تولید نیروی برق زاهدان سهامی عام به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ واحد ثبتی ایرانشهر به نشانی استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان انتقال یافته و در این اداره تحت شماره xxx۱ به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل و جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12776766
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق زاهدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکزاصلی شرکت از ایرانشهربه زاهدان بلوار جانبازان نبش بیست متری قائم کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت لذا قسمت اخیر بند ۱ ماده ۴ اساسنامه بشرح ذیل تغییر می‌یابد: مرکز اصلی شرکت: زاهدان بلوار جانبازان نبش بیست متری قائم است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702042
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق زاهدان در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چهارجوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات). تامین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.. مدت شرکت: نامحدود. مرکز اصلی شرکت: استان سیستان و بلوچستان: شهرستان ایرانشهر کیلومتر ۱۷ جاده بمپور کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم عادی یکهزار ریالی بانام می‌باشد و از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه‌های ایرانشهر، زاهدان و کنارک به قیمت دفتری تامین گردیده است.. اولین مدیران شرکت: طی مصوبه شماره xxxxxx/ ت xxx۳ ه مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ هیات وزیران (که در تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۳ بموجب نامه شماره xxx۰/xxx/۹۳ به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده) ۱ آقای حمید رضا عظیمی بسمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۲ آقای محبعلی پودینه تمیز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۳. آقای عسگر آقا کوشا به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۴. آقای امین بهزاد مهر به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۵. آقای عباس عباسی به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاءمشترک آقای محبعلی پودینه تمیز و آقای عباس عباسی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد.. بازرس اصلی و علی البدل: ۱ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات