تولید نیروی برق شازند

شرکت تولید نیروی برق شازند (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005681783 (فعال)
8
افراد
9
آگهی‌ها
954
شماره ثبت
1394/12/18
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14555711
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۷ و به موجب نامه تائیدیه شماره xxx۲۳ مورخ ۱۹/۱۲/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و محمد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و چک‌ها و اوراق مالی به امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و محمد نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14404149
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ و به موجب نامه تائیدیه شماره xxx۴۰ مورخ ۲۵/۹/xxx۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک ها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکایدی همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و چک ها و اوراق مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کایدی همراه مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14281421
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۳۶د مورخ ۱/۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . ـ ۲ سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. ـ ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890294
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ و به موجب نامه تائیدیه شماره xxx۷۷ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شیخی مهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به جای ناصر فرجی به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۱۲/xxx۶) انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890298
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ و به موجب نامه تائیدیه شماره xxx۷۷ مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علیرضا شیخی مهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و محسن حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حامد دیلمی عضدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا اسحاقیان راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضواصلی هیئت مدیره و رضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضواصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۱۲/xxx۶) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضاء مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و رضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و چک‌ها و اوراق مالی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و رضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ (عضو هیئت مدیره) و محمد کایدی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718163
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۶ و نامه شماره xxx۱۰/۲۰ مورخ ۲۹/۷/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. - ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. - ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513025
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۵ و تاییدیه شماره xxx۹/۲۰ مورخ ۳۰/۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا اسحاقیان راد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به جای نصرت اله محمودی قیداری به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۱۲/۹۶) انتخاب گردید. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294716
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۷۴/۲۰ مورخ ۱۸/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای عبدالله عربگری برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت ۱۸/۱۲/xxx۶) انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12707003
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شازند درتاریخ ۱۸/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت، برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات)، تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی، سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی، تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت، همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت، مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شازند کیلومتر ۱۵ جاده اراک بروجرد کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx. xxx ریال منقسم به ۲. xxx. xxx. xxx سهم با نام ۱. xxx ریالی که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاه شازند به قیمت دفتری تامین شده_است. اولین مدیران شرکت: رضا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر فرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حامد دیلمی عضدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و نصرت اله محمودی قیداری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و عبداله عربگری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رضا احمدی (عضو هیئت مدیره) و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می‌باشد. بازرس اصلی شرکت: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات