تولید نیروی برق شهید مفتح

شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005669893 (فعال)
5
افراد
10
آگهی‌ها
12335
شماره ثبت
1394/12/15
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق شهید مفتح

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق شهید مفتح دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14821981
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۸/xxx۷ و برابر نامه وزارت نیرو به شماره xxx/۲۰/xxx۶۹/۹۸ مورخ ۲۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مسعود مرادی باکدملی xxxxxxxxx۵ آقای مسعود تقوایی باکدملی xxxxxxxxx۱ آقای داریوش حجت باکدملی xxxxxxxxx۰ آقای محمدحسن مرادی باکدملی xxxxxxxxx۲ آقای عبدالرضا تقوی باکدملی xxxxxxxxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14369144
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورتهای جریان وجوه نقد سال مالی xxx۶ مورد تصویب قرارگرفت ۲ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ انتخاب شد. ۳ ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337137
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ محل شرکت در واحد ثبتی همدان به آدرس همدان ـ بلوار فاطمیه ـ نرسیده به میدان ۱۳ آبان ـ خیابان ۱۲ متری صنوبر ـ پلاک ۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14112302
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی باشناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ وشماره ثبت xxx۹۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ انتخاب شد. ۲ صورتهای مالی سال xxx۵ (ازجمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830244
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس همدان شهرک فرهنگیان میدان معلم خیابان خرد روبروی ورزشگاه برنا مجتمع شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح بلوک ۳ پلاک xxx کد پستی xxxxxxxxx۵ تغییر پیدا نمود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660255
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با عنایت به ماده ۵۳ اساسنامه شرکت، هیأت مدیره قسمتی از اختیارات ماده ۴۷ بشرح ذیل را به مدیرعامل شرکت تفویض می‌نماید: الف نصب و عزل مامورین وکارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنان از خدمت، مرخصی بازنشستگی و مستمری وارث آنها. ب تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. ج افتتاح صرفا یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حساب جاری هزینه و استفاده از آنها بنام شرکت، نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. د دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ر عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره. ز تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. ص دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629309
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین اوراق بهادار بانکی و قراردادها و چک‌ها با امضای مشترک آقایان مسعود مرادی مدیرعامل و کیومرث احمدیان نصرآبادی مدیر امور مالی و ذیحسابی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404116
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از: همدان کیلومتر ۴۵ جاده تهران کدپستی xxxxxxxxx۱ به آدرس: همدان انتهای بلوار شکریه روبروی اداره مالیاتی پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13404108
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۳۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۲/۹۵ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقایان عبدالرضا تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وداریوش حجت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ را بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح تعیین نمودند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12691527
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق شهید مفتح درتاریخ ۱۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. بنا به مصوبه هیأت وزیران xxxxxx/ ت xxx۹۳ ه مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ و تاییدیه شورای نگهبان به شماره xxx۲/xxx/۹۳ مورخه ۱۲/۱۱/۹۳ - موضوع شرکت: ۱ - تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. ۳ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). ۴ تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. ۵ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. ۶ تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. ۷ همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. ۸ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. - مدت شرکت: نامحدود - مرکز اصلی شرکت: همدان کیلومتر ۴۵ جاده تهران کدپستی xxxxxxxxx۱ - سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگاههای شهید مفتح همدان و درود اراک به قیمت دفتری تامین شده_است. - اولین مدیران شرکت: ۱. مسعود مرادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲. آذر جواهری همت به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۳. مصطفی علی ربانی به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۴. محمدحسن مرادی به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی ۵. عبداله عربگری به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادهاوعقود اسلامی با امضای مسعود مرادی به سمت مدیرعامل و آذر جواهری همت به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. - اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد. - بازرس اصلی: سازمان حسابرسی به شماره ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس اصلی. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات