تولید نیروی برق خراسان

شرکت تولید نیروی برق خراسان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005662830 (فعال)
6
افراد
9
آگهی‌ها
58345
شماره ثبت
1394/12/11
تاریخ تأسیس

اشخاص تولید نیروی برق خراسان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تولید نیروی برق خراسان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14817511
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ ونامه شماره xxx۷ مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ صورتهای مالی ۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ ۲سازمان حسابرسی به عنوان بازرس شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸انتخاب شد. ـ ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14437266
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۶ مورخ ۱۴/۹/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شد . ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801444
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/xxx۶ و نامه شماره xxx۷۱/۲۰ مورخ ۱۳/۸/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389185
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۸۴/۲۰ مورخ ۲۴/۰۹/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۶ انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389187
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ و نامه شماره xxx۸۵/۲۰ مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حمید رضا پور سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره ومدیر عامل و آقای حسین شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیات مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۲/xxx۶ تعیین گردیدند کلیه اوراق واسناد تعهد آور، اوراق بهادار وقرارداد‌ها با امضای مشترک آقایان حمید رضا پور سلطانی وحسین شریفی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. کلیه چک‌های بانکی با امضای مشترک مدیر عامل ورئیس هیات مدیره یا نماینده ایشان (آقای حمید رضا پور سلطانی یا آقای بهروز ظفر مند)، یکی از اعضای هیات مدیره (آقایان حسین شریفی یا علی اصغر ابراهیمیان یا علی اصغر عبدلی تندرو) و ذیحساب شرکت (آقای حسن باقر نژاد) به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389190
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ و نامه شماره xxx۸۴/۲۰ مورخ ۰۵/۱۰/xxx۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس مشهد - بلوار شهید فکوری - فکوری ۱۷ - پلاک ۱۷ - واحد ۵ کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12821379
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۳۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ و نامه شماره ۸۹/۹۵ , xxx مورخ ۳۰/۰۲/۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بیرجند، مرکز اصلی شرکت از استان خراسان جنوبی - شهرستان قاین به استان خراسان رضوی - مشهد خیابان امام رضا (ع) میدان بسیج باکدپستی xxxxxxxxx۴ - انتقال و ذیل شماره xxx۴۵ در این اداره ثبت و تکمیل امضا گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801699
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مرکز اصلی شرکت از استان خراسان جنوبی شهرستان قاین به استان خراسان رضوی مشهد خیابان امام رضا (ع) میدان بسیج باکدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائنات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686442
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام تولید نیروی برق خراسان درتاریخ ۱۱/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع شرکت: تولید و فروش برق (انرژی و ظرفیت) و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت نیرو (از جمله مقررات بازار برق) به اشخاص حقیقی و حقوقی. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقای بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه (های) تحت مالکیت. برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). تأمین منابع مالی لازم، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت با رعایت موازین قانونی. سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانونی. تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت. مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. تبصره ۱: شرکت در فعالیت‌های مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می‌باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند. تبصره ۲: مادام که شرکت با رعایت قوانین، دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و قبول سهام سایر شرکت‌ها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی‌باشد. - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. - مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن کیلومتر ۵ جاده قائن گناباد کدپستی: xxxxxxxxx۵ - سرمایه شرکت: مبلغ یک هزار و صد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون سهم هزار ریالی با نام می‌باشد که از محل واگذاری بخشی از دارایی‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نیروگا‌های قائن و شهید کاوه به قیمت دفتری تامین شده_است. - اولین مدیران شرکت: آقای محمد حسن قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا پورسلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای علی اصغر عبدلی تندرو به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای بهروز ظفرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای علی اصغر ابراهیمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. - اختیارات مدیر عامل: مطابق اساسنامه میباشد. - بازرس اصلی و علی البدل: سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و شماره ثبت xxx۹۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - اساسنامه شرکت مشتمل بر ۷۳ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید. (موضوع مصوبه شماره xxxxxx/ ت xxx۹۳ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۲ هیات وزیران که در تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده_است). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائنات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات