گسترش پدیده شیمی جم

شرکت گسترش پدیده شیمی جم (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14005329805 (فعال)
4
افراد
7
آگهی‌ها
481566
شماره ثبت
1394/8/10
تاریخ تأسیس

اشخاص گسترش پدیده شیمی جم

در این بخش تمامی اشخاصی که در گسترش پدیده شیمی جم دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14321403
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی با کدملی xxxxxxxxx۲بعنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷با نمایندگی آقای محمد شرکت بزازان با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر با کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره آقای سیدحسین حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14273914
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۶/۱۲/xxx۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به ش.م xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به ک.م xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732179
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خبره به ش. م xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمید رضا جبینی به ک. م xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م xxxxxxxxx۳۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م xxxxxxxxx۲۷ شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به ش. م xxxxxxxxx۰۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732219
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به ش. م xxxxxxxxx۳۰ با نمایندگی آقای مهدی فضلی به ک. م xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش. م xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به ک. م xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به ش. م xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای کورش منتصر به ک. م xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سید حسین حسینی به ک. م xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء و سهامداران بعنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13233946
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی خبره بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12625515
آگهی تغییرات شرکت گسترش پدیده شیمی جم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، نبش کوچه پیوند، پلاک ۳، طبقه اول با کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12570954
آگهی تغییرات شرکت گسترش پديده شيمي جم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۲۹۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی،پلاک ۳، طبقه اول با کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات