تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005155456
14
افراد
28
آگهی‌ها
477357
شماره ثبت
1394/5/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14833314
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آقای مجتبی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14778932
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید چنگیز خضری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیات مدیره غیرموظف. - آقای محمد جعفری اناری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت. -آقای عباس دلیمی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره -آقای ناصر پورفرح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت نفت و گاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره -آقای حسام سرفرازیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت عضو هیات مدیره - امضای اوراق و اسناد تعهد آور: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات مدیرعامل: هیات مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه، با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۳۷ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۱- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲-تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد و تشویق و تنبیه کارکنان شرکت بر اساس آئین نامه های مصوب هیأت مدیره. ۳-افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، ۴-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ۵-انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات بر اساس آئین نامه معاملات شرکت. ۶-اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، ۷-به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیأت مدیره. ۸-تحصیل تسهیلات از بانک ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ شرکت، ۹-رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً بر اساس مصوبات هیأت مدیره. ۱۰-اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749646
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۷ به تصویب رسید . سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و شرکت نفت وگاز کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14698411
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس شرکت به : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، شهیدقندی نیلوفر ، کوچه شهیدعباس ساوجی نیا ( هشتم ) ، خیابان پاکستان ، پلاک ۱۲ ، طبقه دوم کد پستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14554073
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید چنگیز خضری به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341820
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای علیرضا دهنوی ک.م xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد جعفری اناری ک.م xxxxxxxxx۷به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر پور فرح آبادی ک.م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را به مدیر عامل به شرح ذیل واگذار نموند: مدیر عامل در حدود اختیاراتی که به شرح زیر به او تفویض گردیده نماینده شرکت بوده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و دروظایف تعیین شده زیر از سوی هیئت مدیره دارای اختیارات کامل می باشد: ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مأمور کرده باشد، ـ دعوت از اعضاء هیئت مدیره برای تشکیل جلسه، ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره، ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارائه به هیئت مدیره، ـ تهیه و تنظیم آئین نامه های مالی و معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و ارائه آن جهت تصویب به هیئت مدیره، ـ تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ارائه به هیئت مدیره، ـ اداره امور فنی و مالی و اداری و استخدامی شرکت، ـ نظارت بر حسن اجرای آئین نامه ها و دستور العمل های شرکت و انجام امور لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط، ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره می باشد، ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آئین نامه مصوب و انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود، ـ اقامه هرگونه دعوی و اعتراض حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت در هر یک از دادگاه های خاص یا عمومی، دادسراها و مراجع قضایی و غیر قضایی، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق واقعی و یا متصوره و غیره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی خاص و یا غیر قضایی ودیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، درخواست تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد، ادعای جعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری، یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضررو زیان، درخواست صدور برگ اجرایی و صدر دستور لازم الاجرا (اجرائیه) و تعقیب عملیات آن و معرفی بدهکار و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آن ها و غیره تعیین مصدق و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269894
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷و مجوز شماره xxx۴۲/xxxمورخ ۲۲/۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت : موضوع شرکت عبارت است از: الف- موضوع اصلی: تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت. خرید سوخت مورد نیاز. خرید و فروش کالا، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی از داخل و یا خارج از کشور. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه. برونسپاری عملیات اجرایی فنی و مهندسی (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، طراحی، نصب، راه اندازی، نظارت، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و عرضه اوراق مشارکت. سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت های بهره برداری و نگهداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه ها. شرکت در کلیه مزایده و مناقصه های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آنها. ب- موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه ها. سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتها و موسسات مالی و اعتباری. انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. تاسیس یا مشارکت در شرکتهای حوزه زنجیره ارزش صنعت برق نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ماده و۱۱تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر از سهامی خاص به سهامی عام ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxxو شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ -۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: موضوع شرکت عبارتست از : الف- موضوع اصلی: •تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از کشور. •انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت. •خرید سوخت مورد نیاز. •خرید و فروش کالا، ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی از داخل و یا خارج از کشور. •انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه. •برونسپاری عملیات اجرایی فنی و مهندسی (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، طراحی، نصب، راه اندازی، نظارت، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). •پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات داخلی و خارجی و عرضه اوراق مشارکت. •سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت های بهره برداری و نگهداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه ها. •شرکت در کلیه مزایده و مناقصه های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن ها. ب- موضوع فرعی: •سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید انواع نیروگاه ها. •سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکتها و موسسات مالی و اعتباری. •انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. •تاسیس یا مشارکت در شرکتهای حوزه زنجیره ارزش صنعت برق. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به خیابان طالقانی، خیابان بزرگمهر، تقاطع خیابان فلسطین، ساختمان شماره ۲۰، طبقه ۶ به کد پستی xxxxxxxxx۴ می باشد. ۴) مدت شرکت: مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین می شود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: xxxxxxxxxxxx۰ ریال، منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم عادی xxx۰ ریالی با نام می باشد. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقیشناسۀ ملی اشخاص حقوقینمایندهنام پدرشماره شناسنامهکد ملیسمت به طور کامل سازمان اقتصادی کوثر xxx۷۳ / ۵ xxxxxxxxx۱۴ علیرضا دهنویرجبعلیxxxxxxxxxxxxxxxمدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی خاص) xxxxxxxxxxxxxxx۳ امیر حسین قرائیاناحمد xxxxxxxxxxxx۶ عضو هیات مدیره شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(سهامی خاص) xxxxxxxxxxxxxxx محمد جعفری اناریکاظم xxxxxxxxxxxxxxxعضو هیات مدیره گروه سرمایه-گذاری عمران و ساختمان معین کوثر(سهامی خاص) xxxxxxxxxxxx۲۳ ۴۶عباس دلیمی اصلحمید xxxxxxxxxxxx۲۴ عضو هیات مدیره شرکت نفت و گاز کوثر (سهامی خاص)xxxxxxxxxxxxxxx۷ناصر پورفرح آبادیمحمد علیxxxxxxxxx۵۵رئیس هیات مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره:درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، •تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: تقسیم سود شرکت بر اساس قانون تجارت انجام می گیرد. اندوخته قانونی: وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده ، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت.هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به۲۹/۱۲/xxx۶ جمع بدهی های کوتاه مدت (میلیون ریال) xxx،xxx جمع بدهی های بلند مدت (میلیون ریال) ۹،xxx،xxx جمع کل بدهی ها (میلیون ریال) ۱۰،xxx،xxx بدهی و تعهدات احتمالی - تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث - ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه ابرار اساسنامه شرکت و دو تراز نامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای xxx۵و xxx۶و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256662
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا دهنوی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و ناصر پور فرح آبادی به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره و محمد جعفری اناری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و عباس دلیمی اصل به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و امیر حسین قرائیان به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235436
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر پور فرح آبادی نماینده شرکت نفت و گاز کوثر(سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14235448
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت نفت و گاز کوثر شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به جای شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171162
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار ، جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرارگرفت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14171176
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغxxxxxxxxxxxx ریال به مبلغxxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم بهxxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14043466
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا دهنوی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد جعفری اناری ک م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین قرائیان ک م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس دلیمی اصل ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر پورفرح آبادی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13851089
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا دهنوی کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای محمد جعفری اناری کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای امیر حسین قرائیان کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای عباس دلیمی اصل کدملی xxxxxxxxx۴ به جای آقای محمد رستمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای ناصر پورفرح آبادی کدملی به جای آقای ذبیح مرادپور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726309
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxxxxx سهم یکهزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق تکمیل امضا گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628149
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردید: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628139
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بخ شرح ذیل تعیین گردید آقای حمید رضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت ریاست هیئت مدیره آقای مجتبی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امیر حسین قرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد جعفری اناری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ذبیح مرادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13628134
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید آقای علیرضا دهنوی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت ریاست هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ آقای محمد رستمی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ آقای امیر حسین قرائیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ آقای محمد جعفری اناری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ آقای ذبیح مرادپور با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل به تصویب رسید. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که به شرح زیر به او تفویض گردیده نماینده شرکت بوده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در وظایف تعیین شده زیر از سوی هیئت مدیره دارای اختیارات کامل می‌باشد: اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی مگر اینکه هیئت مدیره شخص دیگری را مامور کرده_باشد. دعوت از اعضاء هیئت مدیره برای تشکیل جلسه تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و میان دوره‌ای شرکت و ارائه به هیئت مدیره تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و ارائه آن جهت تصویب به هیئت مدیره تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه‌ها و ابلاغ به واحد‌ها اداره امور فنی و مالی و اداری و استخدامی شرکت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام امور لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره می‌باشد. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات وآیین نامه مصوب و انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد_بود. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت درهر یک از دادگاههای خاص یا عمومی، دادسراها و مراجع قضایی و غیرقضایی، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق واقعی و یا متصوره و غیره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهر یک از مراجع قضایی خاص یا غیرقضایی و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضوردرجلسات اعتراض به رای، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، درخواست تجدید نظر فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد، ادعای جعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری، یا توافق نامه داوری جدا گانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرروزیان، درخواست صدور برگ اجرایی و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب عملیات آن و معرفی بدهکار و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها و غیره تعیین مصدق و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601985
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ - شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ - گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ - شرکت پژوهش و توسعه کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ - شرکت مجتمع تولید گوشت و مرغ ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585389
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ یا ۵ عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد_شد. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061041
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050788
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان اقتصادی کوثربه شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ وگروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050775
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امیرحسین قرائیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مجتبی رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره با عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین در غیاب عضو هیئت مدیره، امضا اسناد و اوراق بهادار با امضا سرپرست مالی و پشتیبانی شرکت به عنوان امضاء دوم تصویب گردید. مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13050768
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: تهران خیابان فلسطین شمالی خیابان بزرگمهر ساختمان ۲۰ طبقه ششم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردد. کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. بند ۳۱ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید: شرکت به وسیله هیئت مدیره‌ای مرکب از ۳ عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می‌شوند اداره خواهد_شد. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می‌باشند. بند ۳۳ اساسنامه در خصوص سهام وثیقه مدیران به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مزبوطه در اساسنامه اصلاح گردید: هر یک ازمدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل xxx/۱ سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد. وثیقه بودن سهم مانع از استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی‌باشد. ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور بعنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد_ماند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875442
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی xxxxxxxxx۸ مندرج در در بند ۴ اساسنامه در ارتباط با آدرس محل دفتر مرکزی شرکت، به کد پستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت. عبارت ذیل به بند ۳۰ اساسنامه شرکت اضافه گردید: «هیچ یک از مجامع عمومی نمی‌تواند نسبت به انحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر محترم نیرو اقدام نماید.» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763947
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی رستمی ک. م xxxxxxxxx۸ به جای آقای مسعود میرزا عسگری بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید. هیأت مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. مدیرعامل در حدود اختیاراتی که به شرح زیر به او تفویض گردیده نماینده شرکت بوده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و در وظایف تعیین شده زیر از سوی هیأت مدیره دارای اختیارات کامل می‌باشد: اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی مگر اینکه هیأت مدیره شخص دیگری را مامور کرده_باشد. دعوت از اعضاء هیأت مدیره برای تشکیل جلسه تهیه و تنظیم و پیشنهاد خط مشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره. تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و میان دوره‌ای شرکت و ارائه به هیأت مدیره تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و ارائه آن جهت تصویب به هیأت مدیره تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه‌ها و ابلاغ به واحد‌ها اداره امور فنی و مالی و اداری و استخدامی شرکت نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های شرکت و انجام امور لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت مدیره می‌باشد. عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت و تعیین حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات وآیین نامه مصوب و انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خواهد_بود. اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده از طرف شرکت و به نام شرکت درهر یک از دادگاههای خاص یا عمومی، دادسراها و مراجع قضایی و غیرقضایی، دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق واقعی و یا متصوره و غیره شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هردعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهر یک از مراجع قضایی خاص یا غیرقضایی و دیوان عدالت اداری در جهت استیفای حقوق شرکت با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دردادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضوردرجلسات اعتراض به رای، اعلام اراده ونظر، درخواست پژوهش، درخواست تجدید نظر فرجام خواهی_و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوی و انکار و تکذیب اسناد، ادعای جعل و یا حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری، یا توافق نامه داوری جدا گانه و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرروزیان، درخواست صدور برگ اجرایی و صدور دستور لازم الاجراء (اجرائیه) و تعقیب عملیات آن و معرفی بدهکار و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها و غیره تعیین مصدق و کارشناسی اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوی و جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم و امور مشابه از قبیل آنچه گذشت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12328862
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر درتاریخ ۲۶/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و بهره برداری از طریق عقد قرارداد و تحویل و یا فروش برق به طور عمده، بهره برداری از کلیه واحدها و تاسیسات وابسته به نیروگاه از طریق عقد قرارداد، تحویل و یا فروش برق بطور عمده به شرکت های برق منطقه ای و یا شرکت های تابع وزارت نیرو و یا بخش خصوصی، همکاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای انجام خدمات فوق، تامین و وارد کردن هر نوع مصالح، مواد، لوازم، دستگاهها، تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در جهت اهداف شرکت از داخل و یا خارج از کشور، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه، برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات)، اخذ وام و تسهیلات بانکی و اعتباری، همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان بزرگمهر، ساختمان بزرگمهر، طبقه ۲، واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۵ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۴ نزد بانک ملت شعبه میدان ارژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مسعود میرزاعسگری ک.مxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره آقای احمد مشیریان ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مقدم ک.م xxxxxxxxx۰به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۹سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی رستمی ک.م xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین قرائیان ک.م xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید احتشام زاده ک.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا:امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس شرکت موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003763
آگهی تغییرات شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۷۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۵۴۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا دهنوی ک م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد جعفری اناری ک م xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین قرائیان ک م xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس دلیمی اصل ک م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر پورفرح آبادی ک مxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات