رفاه گستر فرهنگیان مراغه

شرکت رفاه گستر فرهنگیان مراغه (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005113900 (فعال)
8
افراد
1
آگهی‌ها
3429
شماره ثبت
1394/5/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12297635
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام رفاه گستر فرهنگیان مراغه در تاریخ ۰۶/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت عبارت است از:الف ـ موضوعات اصلی فعالیت اقتصادی درکلیه بخشهای موردقبول قوانین جاری کشور۱ ـ صنعت ومعدن:استخراج واکتشاف ((به جزنفت وگاز))، مطالعات، برنامه ریزی، تولید، توزیع، فناوری صادرات وواردات، ۲ـ تجارت (بازرگانی) :ساخت، تولید، راه اندازی انواع فعالیت تجاری۳ـ کشاورزی شامل کلیه فعالیت های کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی، دامپروری بسته بندی فروش وخرید وسایل مربوط به این بخش۴ـ انرژی: مطالعه، بررسی، تولید، توزیع، فروش، خرید، صادرات وواردات، ساخت، راه اندازی، نصب درکلیه بخشهای انرژی اعم ازآب، برق، گازطبیعی، مصنوعی ۵ ـ عمران وابنیه: تولید، توزیع، مطالعه، بررسی، مشاوره دربخش عمران وآبادانی، ساختمان وتاسیسات، سد، راه، تونل، شهرسازی در بخشهای صنعتی، مسکونی، تجاری، طراحی، مشاوره، اجرا، و پیمانکاری۶ ـ اخذ و واگذاری هرگونه نمایندگی مرتبط باموضوع شرکت ازشرکت های داخلی و خارجی در داخل وخارج از کشور ۷ ـ انجام کلیه خدمات مشاوره ای دررابطه باعمران، صنعت ومعدن وتجارت وخدمات کشاورزی و سایر بخشها ۸ ـ انجام کلیه خدمات رفاهی، بهداشتی درمانی، رستوران و سالنهای همایش ۹ ـ اخذ وام و انواع تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت نامه های قانونی از بانک ها و موسسات مالی واعتباری خصوصی ودولتی داخل وخارج ازکشور۱۰ ـ تاسیس شرکت های فرعی وخریداری و تملک سهام شرکت های دیگریاحق فروش و انتقال آنها برای توسعه وپیشرفت موضوع شرکت ب ـ موضوعات فرعی۱) مشارکت با انواع شرکتها و موسسات مالی و اعتباری در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مراغه ـ خیابان هفده شهریور ـ روبروی مجتمع پزشکی فرهنگیان پلاک ۹۲ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام عادی و ۰ سهم ان بی نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۱/۰۸/۹۳ نزد بانک ملی شعبه مراغه پرداخت گردیده است.و مابقی در تعهد موسسین می باشد.وشرکت دارای xxxxxx۰ سهام ممتازبوده و xxxxxx۰ سهم عادی، هرسهم ممتاز فقط دررای گیری دارای ارزش بوده و ارزش آن پنج برابر سهم عادی دررای گیری مجامع می باشد. اولین مدیران شرکت: هاشم کوه درق به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد حسن بهرامی به کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیئت مدیره داوود مشتاق پوربه کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس هیئت مدیره حسن عالم گیر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره محی الدین قمری به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو هیئت مدیره منوچهر شتایی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور قراردادها و کلیه سفته ها و برات و..با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره و در غیاب ایشان نایب رییس و مهر شرکت و اوراق عادی و کلیه مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. بهمن حسن زاده کوتمهر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی رسول سامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه های رسالت و بهاریه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات