پسته دامغان قومس

شرکت پسته دامغان قومس (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14005003402 (فعال)
9
افراد
5
آگهی‌ها
2472
شماره ثبت
1394/3/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13440769
آگهی تغییرات شرکت پسته دامغان قومس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مظفری دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سیاوش عابدینی دارنده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم نسیبه اسفندیاری نیا دارنده کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کردکتولی دارنده کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم مریم رضی پرچیکلائی دارنده کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319280
آگهی تغییرات شرکت پسته دامغان قومس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مظفری وخانم مریم رضی پرچیکلائی و خانم نسیبه اسفندیاری نیا و آقای جعفر کردکتولی و آقای سیاوش عابدینی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای شادانلو عامری سیاهوئی و آقای میکائیل مومن آبادی اعضای علی البدل هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969925
آگهی تغییرات شرکت پسته دامغان قومس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی طاهری پور به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مریم طاهری پور به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سهیل علم دار نیاکی به سمت عضو هیئت مدیره خانم ایدا علائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره حسن لو به سمت عضو هیئت مدیره از بین اعضاء انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین در خصوص اختیارات مدیرعامل، هیئت مدیره مقرر نمود مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969919
آگهی تغییرات شرکت پسته دامغان قومس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع به اتفاق آراء اعضای هیئت مدیره را به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود: آقای مهدی طاهری پور خانم ایدا علائی خانم مریم طاهری پور آقای سهیل علم دار نیاکی خانم طاهره حسن لو ضمنا مجمع به اتفاق آرا اعضای علی البدل هیئت مدیره را نیز به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمود: آقای محسن علم دار نیاکی خانم فاطمه طاهری پور مجمع موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آرمان بصیر به شماره ثبت xxx۴۱ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ را بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی توانگر محاسب و همکاران دارنده شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ و شماره ثبت xxx۸۲ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت جهت سال مالی xxx۵ انتخاب نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12217022
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام پسته دامغان قومس در تاریخ ۲۱/۰۳/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: الف) موضوعات اصلی: ـ خرید، فروش، تولید، ذخیره و فرآوری پسته با انواع بسته بندی تولید و فروش هرگونه محصولات صنعتی و کشاورزی و همچنین فعالیت در زمینه های عمرانی و فعالیت در زمینه امور دام و طیور و فرآورده های گوشتی و لبنی وترویج و آموزش در زمینه های مورد فعالیت واردات و صادرات، اخذ نمایندگی ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ب) موضوعات فرعی: ـ سرمایه گذاری و مشارکت به همراه سایر شرکتها و یا اشخاص حقیقی در زمینه های مورد فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و ثبت شرکت مذکور بمنزله اخذ و صدور مجوز نمی باشد مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان سمنان شهر امیریه کوچه معلم انتهای کوچه سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که کل آن بانام می باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/xxxمورخ ۶/۱۰/۹۳ نزد بانک کشاورزی شعبه دامغان پرداخت گردیده است ومابقی در تعهد می باشد اولین مدیران شرکت: نرگس عالمی بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مهدی زحمت کش بشماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ورضا عالمی بشماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ومدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و حسین عالمی بشماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل و نصرت اله باقرپور بشماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل و زهرا قنبری بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و زهرا استاد محمد سراج بشماره ملیxxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ونایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادهاوعقوداسلامی با امضای زهرا استاد محمد سراج و رضا عالمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: ابوالفضل یحیایی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و عطاءالله باقر پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه های ایران و پیام سمنان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات