گسترش صنعت پاپیروس

شرکت گسترش صنعت پاپیروس (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14004827394 (فعال)
8
افراد
6
آگهی‌ها
470409
شماره ثبت
1394/1/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14409776
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد شرکت بزازان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سیدمحمدباقر فاضلیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای امید مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضاء و سهامداران) بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به ترهین و توثیق و نقل انتقال سهام و اموال منقول و غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293045
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی با کدملیxxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت بعنوان روزنامه کثیر الانتشار شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710630
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ را تصویب نمود. د: موسسه حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای حمیدرضا جبینی به کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713810
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی فضلی بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای علی ابراهیمی کردلر بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای مرتضی جعفری زارع بنمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به عنوان عضو هیات مدیره آقای امید مقصودی خارج از اعضاء و سهامدران بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال , ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق دو نفر از سه نفر اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضای متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13032316
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنعت پاپیروس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۴۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۷۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و موسسه حسابرسی اطهر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12098966
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش صنعت پاپیروس درتاریخ ۱۶/۰۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، پخش، تولید، توزیع، تامین، واردات و صادرات هرگونه کالاهای مجاز بازرگانی و تجاری ومواد غذایی ـ بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای غیر الکترونیکی مبادرت کلیه عملیات مجاز بازرگانی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه گذاری در شرکتها، موسسات و بنگاههای اقتصادی داخلی و خارجی و اخذ و اعطا نمایندگی در خصوص فعالیتهای مرتبط در داخل و خارج از کشور. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران عباس آباد، خ پاکستان، کوچه دوم، پلاک ۲۹، طبقه ۵ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲۶/xxxمورخ۱۸/۱۲/۹۳ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. مهدی فضلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به عنوان رئیس هیات مدیره ۲. علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ۳. مرتضی جعفری زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به عنوان عضو هیات مدیره ۴. امید مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا و خارج از سهامداران) به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق سه نفرازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل انتقال سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، سایر اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی خبره به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان بازرس اصلی. سیاوش سهیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: رسالت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات