اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو

شرکت اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو (صندوق سرمایه گذاری)

شناسه ملی 14004742910 (فعال)
10
افراد
16
آگهی‌ها
35481
شماره ثبت
1393/11/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14751716
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۰۴/xxx۸ و مجوز شماره xxx۸۶/ xxx مورخ ۲۷/ ۴/ xxx۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار ش م xxxxxxxxx۶۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14607628
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره xxx۷۴ / xxx مورخ ۲۸/۱۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو تا تاریخ ۲۸/۱۱/۹۸ تمدید گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330174
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxx۵۹,xxx مورخه ۲۲/۰۷/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام موسسه به " صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گسترش صنعت دارو " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14130354
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۴۰,xxx مورخ ۱۴/۴/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان حسابرسی صندوق انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941624
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ ونامه مجوز شماره xxx۴۶/xxx مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اضافه شدن ماده ۵۹ به اساسنامه صندوق به شرح «صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.» - اصلاح ماده ۶۰ اساسنامه به شرح: این اساسنامه در ۶۰ ماده و ۵۹ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و در تاریخ ۲۵/۹/۹۶ به تصویب مجمع رسیده_است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941628
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
پیرو آگهی صادره به شماره مکانیزه xxxxxxxxxxxxxxxxxx مورخ ۲۵/۵/۹۶ انتقال ۲۰. xxx واحد ممتاز صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی از کارگزاری بانک کشاورزی به شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت گروه دارویی سبحان بدین ترتیب: شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، تعداد ۱۰ , xxx واحد ممتاز سرمایه گذاری خود را به شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و تعداد ۱۰ , xxx واحد ممتاز سرمایه گذاری خود را به شرکت گروه دارویی سبحان منتقل نمودمیباشد که اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941637
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۶ ومجوز شماره xxx۱۷/xxx مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ سازمان بور س و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مدت فعالیت صندوق از تاریخ xxx۶/۱۱/۲۸ تا تاریخ xxx۷/۱۱/۲۸ تمدید گردید. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ تهران متولی مؤسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ تهران حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندارشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ تهران نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه تمدن به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیریکد ملی xxxxxxxxx۴ متولی مؤسسه حسابرسی رازدار بنمایندگی محمود محمدزاده کدملی xxxxxxxxx۱ حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به نمایندگی غلامرضا شجری کدملی xxxxxxxxx۰ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941645
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ ومجوز شماره xxx۸۱/xxx مورخ ۳۰/۱۰/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان متولی جدید صندوق تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594156
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۸۸/ xxx مورخ ۱۸/ ۵/ xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. موسسه حسابرسی سامان پندار ش م xxxxxxxxx۶۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564028
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۲۳/۰۳/xxx۶ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره xxx۷۴ , xxx مورخ ۴/۵/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت تهران خیابان شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه چهاردهم غربی پلاک ۶ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید. تعداد xxx۰۰ واحد ممتاز صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی از کارگزاری بانک کشاورزی به شرکت گروه سرمایه گذاری البرز و شرکت گروه دارویی سبحان انتقال یافت. ارکان صندوق عبارتند از: شرکت تأمین سرمایه آرمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی آقای محمود رضا خواجه نصیری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر صندوق و مؤسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بنمایندگی محمود محمد زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰۰ بسمت متولی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ بنمایندگی آقای محمد علی جلالی گلو سنگ بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت حسابرس تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319750
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۸ , xxx مورخه ۱۷/۱۱/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (محمودرضا خواجه نصیری شماره ملی xxxxxxxxx۴ - باقرطاهریان فر شماره ملی xxxxxxxxx۸ - یحیی پروانی شماره ملی xxxxxxxxx۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای محمودرضا خواجه نصیری و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13236438
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxx۰۲ , xxx مورخ ۱۶/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تأمین سرمایه آرمان " به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان مدیر جدید صندوق انتخاب گردید. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر است: مدیر صندوق شرکت تأمین سرمایه آرمان xxxxxxxxx۰۷ بنمایندگی محمودرضا خواجه نصیری احمد xxxxxxxxx۴ متولی موسسه حسابرسی راهبرد پیام xxxxxxxxx۴۷ بنمایندگی محبوب جلیل پور ثمرین فیروز xxxxxxxxx۰ حسابرس موسسه حسابرسی دایا رهیافت xxxxxxxxx۶۰ بنمایندگی علی امانی یارمحمد xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949222
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۳/xxx۵ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۳ , xxx مورخ ۲۰/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های صندوق انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12659129
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۹/xxx۴ وتاییدیه شماره xxx۵/xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و.. با امضاء دو نفر از سه نفر (حسین خزلی با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمدحسن فروغی فر با کدملی xxxxxxxxx۱ ونوراله گل بو با کدملی xxxxxxxxx۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسین خزلی xxxxxxxxx۸ و مهر صندوق و در غیاب ایشان با امضاء آقای نوراله گلبو xxxxxxxxx۱ و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12378360
آگهی تغییرات شرکت بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۰۶/۰۳/xxx۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxxxxx,xxx مورخ ۲۲/۴/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳به تصویب رسید.موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12331850
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی آرمان اعتلاء کشاورزی به‌شماره‌ثبت ۳۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۲۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/ xxx مورخ ۸/ ۴/ xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین خزلی ش م xxxxxxxxx۸ آقای محمدحسن فروغی فر ش م xxxxxxxxx۱جوادبهزادی اصل ش م xxxxxxxxx۲بعنوان دارندگان حق امضا انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای حسین خزلی و مهر صندوق معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات