گروه مالی سپهر صادرات

شرکت گروه مالی سپهر صادرات (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14004518505 (فعال)
12
افراد
17
آگهی‌ها
462901
شماره ثبت
1393/8/14
تاریخ تأسیس

شرکت‌های مادر گروه مالی سپهر صادرات

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که در گروه مالی سپهر صادرات دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

شرکت‌های زیرمجموعه گروه مالی سپهر صادرات

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که گروه مالی سپهر صادرات در آن‌ها دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید. برای دسترسی به این بخش به سطح خبرنگاری نیاز دارید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14829016
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. مقرر شد حق الزحمه مربوطه توسط هیئت مدیره شرکت تعیین و پرداخت شود. ۴ ـ ۴ ـ معاملات مشمول مفاد ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت. ۴ ـ ۵ ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14749281
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ سرمایه شرکت از مبلغ ششصد میلیارد ریال به مبلغ ده هزار میلیارد ریال منقسم به تعداد ده میلیارد سهم یک هزار ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و مبلغ هجده میلیارد و پنجاه میلیون دویست و هفتاد هزار و پانصد و شش ریال بموجب گواهی شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۱۱/۰۴/xxx۸ بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضاء گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14694931
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی بهروز اعتمادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی سیدرضا موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به نمایندگی بهروز خدارحمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل چک‌ها با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14694923
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333547
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدرضا موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرفارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای قاسم بولو فرزند محمد با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان با نمایندگی آقای بهروز اعتمادی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس با نمایندگی آقای سیدرضا موسوی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب و آقای بهروز خدارحمی با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل چک ها با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره، همراه مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221238
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۶ تصویب شد ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14143460
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهروز خدارحمی ، کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل ( خارج از شرکاء و اعضا هیئت مدیره) ـ بهروز اعتمادی , کدملیxxxxxxxxx۲ نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران وتوسعه اوج سپهر اصفهان شناسه ملیxxxxxxxxx۶۶ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ فرهاد عربلو ، کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده بانک صادرات ایران ، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و قاسم بولو ، کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس ، شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل چک ها با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13722948
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13419358
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و عمران توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت رئیس هیأت مدیره غیرموظف تعیین شد. آقای قاسم بولو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین شد. آقای فرهاد عربلو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت عضو غیرموظف هیأت مدیره تعیین شد. آقای بهروز خدارحمی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره) برای مدت دو سال اتنتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل چک‌ها با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیأت مدیره، همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379152
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105182
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد عربلو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از بانک صادرات ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به جای آقای اسماعیل لله گانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای قاسم بولو با شماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به جای آقای حجت اله صیدی کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره وآقای حسین زارعی کد ملی xxxxxxxxx۴ به بعنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. ش کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008292
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12779664
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل لله گانی به نمایندگی بانک صادرات ایران جایگزین آقای قربان دانیالی گردید. در نتیجه آقای اسماعیل لله گانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بانک صادرات ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حجت اله صیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان با شناسه ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. با امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260628
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۶۲۹۰۱ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار " اطلاعات " جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9423297
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضای کلیه چک ها، سفته ها، اسناد، و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور، از سوی آحاد هیئت مدیره به آقای غلامرضا مصطفی پور با کدملی xxxxxxxxx۲ به همراه امضای مدیرعامل و مهر شرکت علاوه بر اختیارات قبلی هیئت مدیره تفویض می گردد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418020
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی سپهر صادرات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره پس از بحث و بررسی حدود اختیارات مدیرعامل را بشرح ذیل تعیین و تصویب نمود:. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث، کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، صاحبان سهام و مراجع قضایی.. تنظیم و ارائه پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره.. اجرای مصوبات مجامع عمومی و فوق العاده و هیات مدیره مگر اینکه مجمع شخصی دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد.. دعوت اعضاء هیات مدیره جهت تشکیل جلسه هیات مدیره با هماهنگی رئیس هیأت مدیره.. پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها و یا شعبه ها در هر نقطه ایران یا خارج از ایران به هیأت مدیره.. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آن ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر.. تنظیم صورت های مالی میاندوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و تبیین وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات.. استخدام، نصب و عزل کلیه کارکنان و ماموران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع، مساعده و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و برقراری مستمری وراث آنان بر اساس آیین نامه های مصوب داخلی شرکت.. عزل کلیه اعضای هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه به عهده مدیرعامل و نصب آن ها به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره.. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره.. افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل و متفرعات.. عقد هرنوع قرارداد و بطور کلی انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ و ۳۲ اساسنامه شرکت براساس آیین نامه های مصوب شرکت.. اجاره، استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آنها.. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.. تعیین نماینده برای شرکت در مجامع عمومی و فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر و اتخاذ تصمیم در مورد مفاد دستور جلسه مجامع مذکور.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687330
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۱۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی سپهر صادرات درتاریخ ۱۴/۰۸/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ ایجاد و یا مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکتهای تولیدی، خدماتی و تجاری خرید و تحصیل سهام شرکتهای تولیدی، بازرگانی خدماتی تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی از جمله ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، پتروشیمی و شیمیایی و تامین تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و انرژی،اکتشاف، استخراج تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و کانی های فلزی و غیر فلزی سایر محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می آید.تهیه و تولید سایر انواع مواد و محصولات مجاز علاوه بر مواد و محصولات مندرج در بندهای ۵ و ۶،تهیه، تامین و فروش کالاهای مورد نیاز عمومی از طریق فروشگاههای زنجیره ای،خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،ارائه خدمات فنی، مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،حمل و نقل ریلی، انبارداری، بازاریابی مجازغیر هرمی،غیر شبکه ای، توزیع و فروش محصولات،انجام سایر فعالیت هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای پیشبرد و تحقق اهداف شرکت لازم و مفید باشد پس ازاخذ مجوزهای لازم تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرگی مربوطه را انجام دهد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار کاوه ـ بزرگراه صدر،بلوار کاوه شمالی نرسیده به سه راهی شهید اندرزگو،نبش خیابان قیطریه،کوچه الهامی پلاک ۶۲/۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx منقسم به xxxxxxxxx سهم xxx۰ ی که تعداد xxxxxxxxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳/۳۲مورخ ۶/۸/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی xxx۶ پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: آقای حسین زارعی به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی به کدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای قربان دانیالی به کدملی xxxxxxxxx۹به نمایندگی بانک صادرات ایران بسمت رئیس هیئت مدیره . برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مکاتبات اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و قرارداد ها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۴ به عنوان بازرس اصلی . امیر جمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات