پترو آذرشید

شرکت پترو آذرشید (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14004478388 (فعال)
11
افراد
6
آگهی‌ها
11798
شماره ثبت
1393/7/28
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13429595
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتحی نیا به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای حمید رحمتیان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای مهدی سنائی فرد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای رسول حیدری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای کامران پاکیزه به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای رحیم فوکردی با کد ملی xxxxxxxxx۲ را به عنوان مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429594
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۴ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان حمید رحمتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷، علیرضا فتحی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۶، مهدی سنائی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳، کامران پاکیزه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و رسول حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال برگزیده شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223752
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ایجاد و مدیریت شهرک صنعتی غیر دولتی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. به موضوع فعالیت شرکت الحاق گردیده و ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. (ضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962203
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: بر حسب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۵/۲/xxx۴ در خصوص تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱ میلیارد ریال تا مبلغ ۱۵ میلیارد ریال که منبع آن نیز از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تعیین گردید. در همین ارتباط، مهلت پذیره نویسی از تاریخ ۲۵/۵/xxx۴ الی ۲۵/۰۷/xxx۴ برای خرید حق تقدم تعیین گردید و دوره مذکور در یک نوبت تا تاریخ ۰۵/۸/xxx۴ تمدید وموضوع از طریق پست و نامه باطلاع سهامداران شرکت رسید. با اتمام مهلت پذیره نویسی بر طبق گزارش بازرس قانونی شرکت مبلغ xxx، xxx، xxx ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۱۰، xxx، xxx، xxx ریال بابت افزایش سرمایه به حساب بانکی شرکت واریز گردید که از این مبلغ تعداد ۱۱، xxx، xxx حق تقدم استفاده شد و بابت ۲، xxx، xxx حق تقدم استفاده نشده، پذیره نویسی سهام از تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۵ الی ۲۱/۰۲/xxx۵ انجام شد و بدنبال آن، مبلغ ۲. xxx. xxx. xxx ریال بابت ارزش اسمی سهم و مبلغ xxx. xxx. xxx ریال بابت ارزش حق تقدم، مجموعا مبلغ ۳. xxx. xxx. xxx ریال به حساب شماره xxxxxxxxxxxx۲ به نام شرکت پتروآذرشید (سهامی عام)، نزد بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی تهران واریز شد و هیئت مدیره عملی شدن xxx ٪ مبلغ افزایش سرمایه را بشرح مذکور تایید و گواهی می‌نماید. ب: سرمایه شرکت مبلغ پانزده میلیارد ریال منقسم به سهم xxx۰ ریالی با نام یا تواما که تماما پرداخت شده می‌باشد افزایش یافت. ج: لذا ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح می‌گردد. سرمایه شرکت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال منقسم به ۱۵ میلیون سهم یکهزار ریالی با نام تماما پرداخت شده تغییر یافت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12561962
آگهی تغییرات شرکت پترو آذرشيد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸
به استناد نامه شماره xxx,xxx مورخ ۰۶/۰۸/xxx۴ سازمان بورس واوراق بهادار وبرابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تراز نامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳ برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. .موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطربه عنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل شرکت وموسسه حسابرسی وخدمات مالی آریان فرازبعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انتخاب گردیدند..روزنامه ابتکار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام پترو آذرشید در تاریخ ۲۸/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ـ طراحی مدیریت تامین مالی احداث تملیک راه اندازی بهره برداری و اداره کارخانه صنایع شیمیایی تولید الکیل بنزن خطی و کلیه صنایع جنبی و وابسته در داخل وخارج از کشور راسا یا از طریق سرمایه گذاری در شرکت ها و طرحها و واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع شرکت.۲ـ خرید وفروش سهام و اوراق بهادار وانتشار اوراق قرضه در جهت نیل به اهداف شرکت.۳ـ خرید و یا دریافت مواد اولیه و جانبی از وزارت نفت و شرکت های تابعه شرکت های پالایشی و یا هر عرضه کننده داخلی وخارجی دیگر و انجام عملیات فراورش و ساخت و عمل اوردن فراورده های نفتی و مشتقات و هرگونه عملیات بمنظور امکان عرضه و کسب درامد عملیات مذکور بصورت دریافت حق الزحمه ویا از محل فروش و صادرات محصولات و مشتقات تولیدی.۴ـ تشکیل انواع شرکت ها و سرمایه گذاری مشترک با دیگران انجام خرید و فروش وفعالیت های تجاری دریافت اعتبار و تسهیلات مالی از سهامداران بانک ها و یا سایر تامین کنندگان خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و خدماتی افتتاح شعب ونمایندگی در داخل و خارج از کشور.۵ـ برنامه ریزی جهت جذب نیرو واموزش وایجاد تسهیلات وامکانات اموزشی و اموزش کارکنان بمنظور ارتقاء سطح دانش فنی انها.۶ـ کوشش مستمر در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت های شرکت و اهتمام در به حداقل رساندن وابستگی شرکت به تکنولوژی و تخصص خارجی با تاکید بر استفاده از منابع و تجهیزات داخلی.۷ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که در جهت وظایف اصلی شرکت به تشخیص مجمع عمومی ضروری تشخیص داده شود.۸ـ ارائه خدمات فنی وتخصصی و عملیات و فعالیت های بازرگانی مرتبط با امکانات و نیازهای فنی وتخصصی شرکت.۹ـ خرید وفروش کالاهای داخلی وخارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با عملیات شرکت.۱۰ ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات یا مبادلات ومعاملات مالی وتجاری وصنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام ویا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل ویا خارج از کشور مبادرت نماید.(همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.) ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد ـ مرکز اصلی شرکت: اردبیل،خیابان امام مجتمع اداری مرواریدکدپستی xxxxxxxxx۶ـ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی با نام میباشد که تمامی آن توسط موسسین وپذیره نویسان بموجب گواهی بانکی شمارxxx۹/۷,xxx مورخ ۰۵/۰۶/xxx۳نزد بانک ملت شعبه میدان شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: محمدرضا سروش بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحمید رحمتیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اصلی عضو هیئت مدیره وعلیرضا فتحی نیا بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و رحیم فوکردی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و یعقوب عزیز زاده فهیمی بشماره ملیxxxxxxxxx۱به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وعلیرضا عسکری مارانی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ودارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیر عامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیر عامل:مطابق اساسنامه میباشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شماره ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی آقای مجید بمانی محمدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات