تامین آتیه پیشتازان ایرانیان

شرکت تامین آتیه پیشتازان ایرانیان (شرکت سهامی عام)

شناسه ملی 14004470794 (فعال)
5
افراد
4
آگهی‌ها
1779
شماره ثبت
1393/7/24
تاریخ تأسیس

اشخاص تامین آتیه پیشتازان ایرانیان

در این بخش تمامی اشخاصی که در تامین آتیه پیشتازان ایرانیان دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14009913
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. نام شرکت به «تامین آتیه پیشتازان ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲. اصلاح ماده ۳۳ اساسنامه: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987114
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. عملکرد مالی سال‌های ۹۳، ۹۴، ۹۵؛ ۹۶ با توجه به عدم فعالیت شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زابل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987135
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. خانم رقیه کاویانپور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم فاطمه پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق واسناد تعهداور از قبیل چک وسفته و برات با امضاء آقای ابوالفضل پودینه و با مهر شرکت معتبر، واوراق عادی با امضاء آقای ابوالفضل پودینه و با مهر شرکت معتبراست.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987097
آگهی تغییرات شرکت تامین آتیه کارکنان دولت استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۰۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین شدند: خانم رقیه کاویانپوربه شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای ابوالفضل پودینه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و فاطمه پودینه بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲. خانم فرزانه پویاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس بزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار زاهدان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات