کشت و صنعت سوته مازندران

شرکت کشت و صنعت سوته مازندران (شرکت سهامی خاص)

شناسه ملی 14004370838 (فعال)
6
افراد
8
آگهی‌ها
6765
شماره ثبت
1393/6/1
تاریخ تأسیس

اشخاص کشت و صنعت سوته مازندران

در این بخش تمامی اشخاصی که در کشت و صنعت سوته مازندران دارای سمت رسمی بوده و هستند را مشاهده می‌کنید.

علائم تجاری

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14715482
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سوته مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیأت مدیره تاتاریخ ۰۱/۰۴/xxx۰ به قرار ذیل انتخاب گردیدند : غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ۲ آقایان مهران سیدی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و رضا عابد نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14715505
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سوته مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس هیأت مدیره و بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوهیأت مدیره و رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس هیأت مدیره و غلامحسین مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآوربانکی ازقبیل چک وسفته وبروات وغیره وعقود وقراردادهاباامضا متفق دو نفراز چهار ( سه نفرازاعضای هیأت مدیره و یک نفر مدیرعامل ) ومهرشرکت واوراق عادی باامضا منفرد هریک از نامبردگان فوق ومهرشرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736625
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سوته مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۸. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736629
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سوته مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامعلی سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۲ آقای غلامحسین مجیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا تاریخ ۰۸/۰۴/xxx۸ انتخاب گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و سایر قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق دو نفر از چهار نفر (سه نفر اعضاء هیئت مدیره و یک نفر شخص مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود وکلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد هر یک از نامبردگان فوق همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12702625
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سوته مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هرسال تادهم دی ماه سال بعد به تاریخ اول فروردین هرسال تا تاریخ بیست ونه اسفند همان سال تغییر یافت، اولین دوره مالی جدید از تاریخ یازدهم دی ماه یکهزار و سیصدو نود وچهارلغایت بیست ونه اسفند یکهزار و نود و چهار خواهد_بود لذا ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12665181
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سوته مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید: ماده ۵۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سال مالی شرکت روز یازدهم دیماه هرسال آغاز میشود وروز دهم دیماه سال بعد به پایان میرسد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12353219
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سوته مازندران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۷۶۵ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۴۳۷۰۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱مرکزاصلی شرکت ازنشانی قبلی درآمل به آدرس جدید: جاده کمربندی روستای سورک جنب انبارشرکت کاله کدپستی xxxxxxxxx۹ انتقال یافت وماده ۴اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669736
آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کشت و صنعت سوته مازندران سهامی خاص که در تاریخ ۱/۶/xxx۳ شماره ثبت xxx۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۶/xxx۳ از لحاظ امضاء ذیل تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود:
۱ ـ موضوع شرکت: کشاورزی دامپروری واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و احشام و محصولات لبنی پس از اخذ مجوز های لازم.
۲ ـ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: آمل خیابان طالب آملی کوچه کاشانی کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ نه میلیارد ریال منقسم بهxxx سهم سی میلیون ریالی با نام که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال آن طی گواهی شماره xxx/xxx۰/۵۶ ـ ۲۹/۴/xxx۳ بانک تجارت شعبه آزادگان آمل پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت: برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۵/xxx۳ آقای غلامعلی سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین مجیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل و آقای بهمن سلیمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و غیره و عقود اسلامی و قراردادها با دو امضاء از چهار نفر آقایان مذکور و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء یکی از چهار نفر اعضای مذکور و مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل برابر مفاد اساسنامه:
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقایان مهران سیدی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و رضا عابد نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۹ ـ روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :


تبلیغات